ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มในการรับสัญญาณ การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มในการรับสัญญาณ การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ทัศนีย์ สุทธิเทพ
คำค้น : การแพร่ภาพ , สถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ , โทรทัศน์ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , Television
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49641
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาการกระจาย และพื้นที่การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรบริเวณพื้นที่การแพร่ภาพ ประเมินพื้นที่การแพร่ภาพที่ควรจะเป็น และหาความสัมพันธ์ ระหว่างความเข้มของสัญญาณการแพร่ภาพกับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรบริเวณพื้นที่แพร่ภาพ ตัวแปร ที่ศึกษาคือ ความหนาแน่นประชากร และภาษีเงินได้ของประชากร พบว่าสถานีถ่ายทอดส่วนใหญ่มีการกระจายที่สัมพันธ์กับความหนาแน่น ของประชากรภายในภูมิภาค ยกเว้นสถานีถ่ายทอดที่จังหวัดสกลนคร เพียงสถานีเดียวที่ไม่สัมพันธ์กับความหนาแน่นของประชากร ขนาดพื้นที่การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศนน์ รายสถานีเครือข่าย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน ความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรบริเวณพื้นที่ การแพร่ภาพของสถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นรายสถานีเครือข่ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ประเมินพื้นที่การแพร่ภาพของ สถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ที่ควรจะเป็นโดยใช้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นตัวกำหนด พบว่า ควรแพร่ภาพไปให้ถึงทุก ๆ อำเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเข้มของสัญญาณการแพร่ภาพ เป็นรายอำเภอ บริเวณพื้นที่การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณ วิทยุโทรทัศน์ได้ระดับความเข้มของสัญญาณการแพร่ภาพเป็นรายอำเภอ ดังนี้ ระดับความเข้ม 4 มีจำนวน 102 อำเภอ ระดับความเข้ม 3 มีจำนวน 148 อำเภอ ระดับความเข้ม 2 มีจำนวน 135 อำเภอ ระดับความเข้ม 1 มีจำนวน 116 อำเภอ ระดับความเข้ม 0 มีจำนวน 68 อำเภอ ความสัพพันธ์ระหว่างความเข้มของสัญญาณ การแพร่ภาพกับความหนาแน่นและภาษีเงินได้ของประชากร บริเวณพื้นที่การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ สุทธิเทพ . (2535). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มในการรับสัญญาณ การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนีย์ สุทธิเทพ . 2535. "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มในการรับสัญญาณ การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนีย์ สุทธิเทพ . "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มในการรับสัญญาณ การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ทัศนีย์ สุทธิเทพ . การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มในการรับสัญญาณ การแพร่ภาพของสถานีถ่ายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน์กับความหนาแน่น และภาษีเงินได้ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.