ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต
นักวิจัย : สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง
คำค้น : การรับรู้ , คุณภาพชีวิต , ผู้สูงอายุ , Awareness , Quality of life , Senior citizen
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49499
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาว่ากระบวนการ สูงอายุของบุคคลเริ่มเมื่อใด กระบวนการสูงอายุมีการดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดบ้าง และปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และมีผ่ลต่อการับรู้กระบวนการสูงอายุ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวิทยาลัย พยาบาลสงขลา เป็นการเลืกแบบเจาะจง ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวม ข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2535 โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม The Ethnograph พบว่าผู้สูงอายุ รับรู้กระบวนการสูงอายุของตนเริ่มต้น เมื่อผู้สูงอายุรับรู้สภาวะสุขภาพกาย เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมทั้งด้านกายวิภาคและสรีวิทยาเกิดขึ้นในขณะ ที่มีอายุสูง 50-60 ปี ขึ้นไป กระบวนการสูงอายุมีการดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงดังนี้คือ การมีอายุสูงขึ้น ภาวะสุขภาพกาย เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมพบได้เด่นชัดกว่าด้านจิตและด้านสังคม ผู้สูงอายุยังคงสถานภาพและบทบาทการเป็นผู้นำครอบครัวด้านสังคม ส่วนด้านเศรษฐกิจลดลง ในสังคมนอกครอบครัวผู้สูงอายุมีสถานภาพ เป็นสมาชิกรมชรมผู้สูงอายุ มีบทบาทให้ความช่วยเหลือสังคมตามโอกาส ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อการับรู้กระบวนการ สูงอายุโดยตรงได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การดูแลตนเอง การทำกิจกรรม ส่วนปัจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลโดยอ้อมได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาและรายได้ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีต่อการรับรู้คุณภาพชีวิต โดยตรงได้แก่ กระบวนการสูงอายุ การสนับสนุนทางสังคม การดูแลตนเอง การทำกิจกรรม ส่วนปัจจัยที่ส่งผลโดยอ้อมได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส การศึกษาและรายได้

บรรณานุกรม :
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง . (2535). ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง . 2535. "ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง . "ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง . ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้กระบวนการสูงอายุและคุณภาพชีวิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.