ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย : จีระศักดิ์ เจริญพันธ์
คำค้น : พฤติกรรมสุขภาพ , โรคพยาธิใบไม้ตับ , นักเรียนมัธยมศึกษา , Health behavior , Elementary students
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อทราบพฤติกรรมสุขภาพ เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหารตามตัวแปรที่ศึกษาคือ เพศ อาชีพของผู้ปกครอง สถานที่ตั้งของโรงเรียน วิธีการรับสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับ ระดับผลการเรียน ภูมิลำเนาเดิมของผู้ปกครอง และประวัติบุคคล ในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก 5 โรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 330 คน เป็นชาย 158 คน หญิง 172 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน พบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม้ตับไม่แตกต่างกัน นักเรียนหญิงมีทัศนคติเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม้ตับดีกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนหญิงมีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับดีกว่านักเรียนชาย นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ แตกต่างกัน นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม้ตับแตกต่างกัน นักเรียนที่มีผู้ปกครองมีอาชีพต่างกัน มีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มี สถานที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ แตกต่างกัน นักเรียนที่มีสถานที่ตั้งของโรงเรียนต่างกันมีทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มี วิธีการรับสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับต่างกันมีความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มี ระดับผลการเรียนต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ แตกต่างกัน นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่างกันมีการปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคพยาธิใบไม้ตับไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีภูมิลำเนาเดิมของผู้ปกครอง ต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับแตกต่างกัน นักเรียนที่มี ภูมิลำเนาของผู้ปกครองต่างกันมีความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ แตกต่างกัน นักเรียนที่มีภูมิลำเนาเดิมของผู้ปกครองต่างกันมีทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มี ประวัติบุคคลในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับต่างกัน มีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . (2534). พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . 2534. "พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . "พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
จีระศักดิ์ เจริญพันธ์ . พฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.