ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111
นักวิจัย : วัชรี ศรีคำ
คำค้น : ครูภาษาไทย , สสท.111 , การสอน , ความต้องการ , ปัญหาการสอน , Thai language Teachers , Teaching , Need , Teaching Problems
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49258
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ ของครูภาษาไทยในวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยศึกษาและเปรียบเทียบ ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร ปัญหาทางด้าน การสอนเนื้อหา ปัญหาด้านสื่อการสอน ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล ความต้องการด้านเทคนิควิธีสอน และความต้องการการนิเทศการสอน ของครูผู้สอนวิชา สสท.111 การใช้ภาษาไทยเพื่องานคหกรรม จำแนกตามประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูภาษาไทย ในวิทาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยและวิทยาลัยเทคนิค จำนวน 60 คน พบว่า ครูภาษาไทยมีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร ปัญหาทางด้านการสอนเนื้อหาปัญหาด้านสื่อการสอน และปัญหาด้านการวัด และประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง ครูภาษาไทยมีความต้องการ ทางด้านเทคนิควิธีสอน และการนิเทศการสอนอยู่ในระดับมาก ครูภาษาไทยที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ำกว่า 5 ปี และครูภาษาไทย ที่มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจ จุดประสงค์ของหลักสูตร ปัญหาทางด้านการสอนเนื้อหา ปัญหาด้านสื่อการสอน และปัญหาด้านการวัดผลและประเมินผลไม่แตกต่างกัน ครูภาษาไทยที่มี ประสบการณ์ในการสอนต่ำกว่า 5 ปี และครูภาษาไทยที่มีประสบการณ์ ในการสอนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีความต้องการทางด้านเทคนิควิธีการสอน และความต้องการการนิเทศการสอนไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วัชรี ศรีคำ . (2534). การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรี ศรีคำ . 2534. "การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรี ศรีคำ . "การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
วัชรี ศรีคำ . การศึกษาปัญหาและความต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชา สสท.111. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.