ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปริมาณไขมันในร่างกายและความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปริมาณไขมันในร่างกายและความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10
นักวิจัย : พจน์ ไชยเสนา
คำค้น : ความอดทน , ปริมาณไขมัน , ครูพลศึกษา , ระบบไหลเวียนโลหิต , โรงเรียนมัธยมศึกษา , Patience , Fat quality , Physical education teachers , Secondary schools
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อทราบปริมาณไขมันในร่างกาย และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของครูพลศึกษา อายุ 25 - 35 ปี กับ 36฿46 ปี กลุ่มตัวอย่างคือครูพลศึกษาชายที่สอน อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 86 คน การเก็บข้อมูลจัดกระทำ โดยใช้เครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง วัดความหนาของไขมัน ใต้ผิวหนัง 2 แห่ง คือ ด้านหลังแขนท่อนบน และสะบักหลัง กับแบบทดสอบของฮาร์วาร์ด สเต็ป เทสท์ โดยการก้าวขึ้น฿ลง ม้านั่งสูง 20 นิ้ว เป็นเวลา 5 นาที พบว่าครูพลศึกษาชายอายุ 2ค฿35 ปี น้ำหนักของร่างกายมีค่าเฉลี่ย 61.209 กก. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.16 กก. ส่วนสูงของร่างกายมีค่าเฉลี่ย 166.81 ซม. ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4.71 ซม. และปริมาณไขมันในร่างกายมีค่าเฉลี่ย 11.32 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.38 เปอร์เซ็นต์ ครูพลศึกษาชาย อายุ 36฿46 ปี น้ำหนักของร่างกายมีค่าเฉลี่ย 63.97 กก. ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4.87 ซม. และปริมาณไขมันในร่างกายมีค่าเฉลี่ย 17.05 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.38 เปอร์เซ็นต์ ความอดทนของ ระบบไหลเวียนเลือดของครูพลศึกษาชายอายุ 25 -35 ปี อยู่ในระดับเยี่ยม จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 74.42 ระดับดี จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.60 และระดับปานกลาง จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดของครูพลศึกษาชายอายุ 36 - 46 ปี อยู่ในระดับดีเยี่ยม จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 48.84 ระดับดี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.90 และระดับปานกลาง จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 ปริมาณไขมันในร่างกายกับความอดทนของระบบ ไหลเวียนเลือดของครูพลศึกษาชายที่มีปริมาณไขมันสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ไม่มีความสัมพันธ์กัน

บรรณานุกรม :
พจน์ ไชยเสนา . (2534). ปริมาณไขมันในร่างกายและความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจน์ ไชยเสนา . 2534. "ปริมาณไขมันในร่างกายและความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พจน์ ไชยเสนา . "ปริมาณไขมันในร่างกายและความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
พจน์ ไชยเสนา . ปริมาณไขมันในร่างกายและความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด ของครูพลศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 10. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.