ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : นพดล กิตติกุล
คำค้น : คำยืม , ภาษาจีน , ภาษาถิ่น , Chinese language , Dialect
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=49123
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อรวบรวมคำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยน ที่ใช้ในภาษาไทยถิ่นปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ต นามาจำแนกประเภท และวิเคราะห์ลักษณะการสร้างคำ ความหมาย และลักษณะของการยืมคำ ในภาษาจีนดังกล่าวมาใช้ในภาษาไทย โดยใช้แหล่งข้อมูลในตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยใช้ผู้บอกภาษาจำนวน 4 คน และผู้สอบทานข้อมูลที่ได้พิจารณาคัดเลือกอย่างมีเกณฑ์ จำนวน 1 คน ผลการวิจัยพบว่า คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ในภาษาไทยถิ่นปัจจุบัน จังหวัดภูเก็ตที่รวบรวมได้มี 1,239คำ จำแนกคำออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ 19 หมวด การสร้างคำมี 3 ลักษณะ คือ การสร้างคำแบบประสม การสร้างคำแบบสำนวณ และการสร้างคำแบบทับศัพท์ และเลียนเสียง สัตว์ร้อง ในแง่ความหมายของคำยืมภาษาจีน ดังกล่าวปรากฏว่า มี 3 ลักษณะคือ คำที่มีความหมายคงเดิม คำที่มีการเปลี่ยนแปลง ความหมายเพียงเล็กน้อยและคำที่ใช้ในความหมายเฉพาะถิ่น จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่และคำที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ส่วนการยืมคำภาษาจีนฮกเกี้ยนมาใช้ใน ภาษาไทยถิ่นภูเก็ตมี 5 ลักษณะคือการทับศัพท์ การทับศัพท์ แต่เสียงเปลี่ยนไปเล็กน้อย การใช้คำไทยแปลคำภาษาจีน การใช้คำไทยประสมหรือซ้อนกับคำภาษาจีน และคำที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ในคำประสม

บรรณานุกรม :
นพดล กิตติกุล . (2534). คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพดล กิตติกุล . 2534. "คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพดล กิตติกุล . "คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
นพดล กิตติกุล . คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.