ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลจากความพอใจในการได้เลือกบทเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลจากความพอใจในการได้เลือกบทเรียน
นักวิจัย : วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์
คำค้น : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , นักเรียนประถมศึกษา , คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน , แบบเรียนสำเร็จรูป , คณิตศาสตร์ , การคูณ , Learning achievement , Elementary students , CAI , Mathematics , Multiple
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนที่มีโอกาสเลือกบทเรียนกับที่ไม่มีโอกาสเลือกบทเรียน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเลือกกับ ระดับความสามารถพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้น ป.4 เนื้อหาในการทดลองได้แก่ เรื่องการคูณเศษส่วนและมีชุดทดลอง ฝึกโดยใช้เนื้อหาเรื่องการบวกลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน สื่อการทดลองเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมเรียน สำหรับกลุ่มทดลองมี 6 แบบ คือ แบบสัญลักษณ์ ไดอะแกรม และภาพเหมือนจริงโดยแต่ละแบบมีการจัดลำดับแบบฝึกชนิดหน่วย ต่อหน่วยกับฝึกรวบครั้งเดียว กำหนดให้บทเรียนภาพไดอะแกรม-ฝึกย่อย เป็นบทเรียนสำหรับกลุ่มควบคุม สรุปได้ดังนี้ แนวโน้มการเพิ่มของ คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแต่แนวโน้มคะแนนเฉลี่ย ของนักเรียนทั้งหมดเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบเหล่านี้เป็นไปในลักษณะ เดียวกันทุกรายสมรรถภาพและกลุ่มความสามารถ นักเรียนเลือกเรียน มากในแบบเรียนประเภทการฝึกย่อยทั้งสามแบบโดยเฉพาะในแบบ ภาพเหมือนจริง-ฝึกย่อย มีแนวโน้มว่านักเรียนที่มีระดับความสามารถต่างกัน มีความชอบหรือความถนัดในแบบเรียนต่างชนิดกัน โดยกลุ่มความสามารถสูง มีความชอบหรือความถนัดในแบบเรียนต่างชนิดกัน โดยกลุ่มความสามารถสูง มีความชอบหรือความถนัดในแบบไดอะแกรม-ฝึกย่อย กลุ่มความสามารถ ปานกลางได้แก่ แบบภาพเหมือนจริง-ฝึกย่อย ส่วนกลุ่มความสามารถต่ำ ไม่แสดงแนวโน้มของการเลือกในแบบเรียนใดอย่างชัดเจน ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมชอบการเรียนแบบมีโอกาสให้เลือกมากกว่าแบบไม่ให้เลือก กลุ่มทดลองแสดงพฤติกรรมไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมในด้านความตั้งใจเรียน และความมีสมาธิ แต่แสดงมากกว่าในด้านความพอใจในการเรียน โดยการทำกิจกรรมการเรียนทบทวนอีกภายหลังการเรียนจบทุกหน่วยแล้ว

บรรณานุกรม :
วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ . (2533). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลจากความพอใจในการได้เลือกบทเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ . 2533. "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลจากความพอใจในการได้เลือกบทเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ . "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลจากความพอใจในการได้เลือกบทเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์ . การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีผลจากความพอใจในการได้เลือกบทเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.