ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : ชัยยงค์ ผ่องแผ้ว
คำค้น : สวัสดินิสัย , นักเรียนมัธยมศึกษา , จราจร , รถจักรยานยนต์ , Secondary students , Trafic , Motorcycles
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48757
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวแปรด้านเพศ ประสบการณ์ระยะเวลาในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และระดับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร และข้อควรปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน และศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและควรปฏิบัติในการ ใช้รถจักรยานยนต์กับสวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังวัดปราจีนบุรี มีสวัสดินิสัยในการขับขี่ รถจักรยานยนต์อยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี มีสวัสดินิสัยในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการขับขี่ รถจักรยานยนต์ระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี กับมากกว่า 1 ปี มีสวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่แตกต่างกัน นักเรียน ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์กับนักเรียนที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีสวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มีความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและข้อควรปฏิบัติในการใช้ รถจักรยายนต์ต่างกัน มีสวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์แตกต่างกัน ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและข้อควรปฏิบัติในการใช้รถจักรยานยนต์ กับสวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมีความสัมพันธ์กัน

บรรณานุกรม :
ชัยยงค์ ผ่องแผ้ว . (2533). สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยยงค์ ผ่องแผ้ว . 2533. "สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชัยยงค์ ผ่องแผ้ว . "สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ชัยยงค์ ผ่องแผ้ว . สวัสดินิสัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.