ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
นักวิจัย : นิคม เปี่ยมศุภทรัพย์
คำค้น : การฝึกกล้ามเนื้อ , นักศึกษา , วิทยาลัยพลศึกษา , กล้ามเนื้อขา , กล้ามเนื้อแขน , Muscle exercise , Students , Physical education colleges , Leg muscle , arm muscle
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48746
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลการฝึกความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อแขน โดยใช้เครื่องมือและแบบฝึกที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น และเพื่อเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและ กล้ามเนื้อแขนภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2,4 และ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักศึกษาชายชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพลศึกษา ทำการฝึกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ พุทธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 - 17. 30 น. ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและ กล้ามเนื้อแขนก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 6 แล้วทำการทดสอบความแตกต่างของความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อแขนก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ ที่ 2, 4 และ 6 พบว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ ที่ 2, 4 และ 6 แตกต่างกัน ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อแขนก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 ไม่แตกต่างกัน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 6 แตกต่างกัน การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและ กล้ามเนื้อแขนโดยเครื่องมือและโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ทำให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและกล้ามเนื้อแขนเพิ่มขึ้น ทุกช่วง 2 สัปดาห์

บรรณานุกรม :
นิคม เปี่ยมศุภทรัพย์ . (2533). การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิคม เปี่ยมศุภทรัพย์ . 2533. "การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิคม เปี่ยมศุภทรัพย์ . "การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
นิคม เปี่ยมศุภทรัพย์ . การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.