ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เจตคติและความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 11

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เจตคติและความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 11
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์
คำค้น : ทัศนคติ , การแข่งขันกีฬา , กีฬานักเรียน , ผู้บริหารโรงเรียน , ครู , โรงเรียนเทศบาล , Attitudes , Sport tournaments , Student sport games , School administrators , Teachers , Municipal schools
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=48695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้เพื่อทราบเจตนคติและความเข้าใจ ในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลของผู้บริหาร ครูทั่วไป และครูพลศึกษา และเปรียบเทียบความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขัน กีฬานักเรียนเทศบาลของผู้บริหาร ครูทั่วไป และครูพลศึกษาในเขต การศึกษา 11 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร 43 คน ครูทั่วไป 146 คน ครูพลศึกษา 36 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย พบว่า ผู้บริหาร ครูทั่วไป และครูพลศึกษามีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เทศบาลในระดับมากที่สุดคือมีความจำเป็นสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนเทศบาล กีฬาเป็นยาวิเศษ ผู้บริหาร ครูทั่วไปและครูพลศึกษา มีความรู้สึกต่อบุตรหลานที่เป็นนักกีฬา ในระดับมากที่สุดคือ ดีใจที่ บุตรหลานเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาล กีฬามีประโยชน์ ต่อบุตรหลาน ทำให้บุตรหลานมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ฯลฯ ผู้บริหาร ครูทั่วไป และครูพลศึกษามีความคิดเห็นต่อการจัดการแข่งขันมากที่สุดคือ การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ควรจัดการแข่งขันกีฬา เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ฯลฯ ผู้บริหาร ครูทั่วไป และครูพลศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียน เทศบาลระดับมากที่สุดคือ ยินดีและสนับสนุนเต็มที่ ผู้บริหาร ครูทั่วไป และครูพลศึกษามีแนวโน้มในการจัดการแข่งขันกีฬา มากที่สุดคือ จะปฏิบัติในฐานะเป็นเพื่อนร่วมงานกับคณะกรรมการดำเนินการ จัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ การวิเคราะห์ความแปรปรวนความเข้าใจ ในประโยชน์การแข่งขันกีฬาของทั้ง 3 กลุ่ม ในแต่ละด้านและ รวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน ด้านที่มีประโยชน์มากที่สุดคือ ด้านทำให้ นักเรียนได้พัฒนาสติปัญญา คือรู้จักเล่นกีฬาเป็น เข้าใจระเบียบ กติกาต่าง ๆ ของเกมและกีฬา ด้านทำให้นักเรียนได้พัฒนา ทางร่างกายคือ ทำให้อวัยวะต่าง ๆ และกลไกการเคลื่อนไหว ของร่างกายปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พัฒนาโครงสร้างร่างกาย มีการพัฒนาระบบกล้ามเนื้อ ด้านทำให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจ และอารมณ์คือ ได้รับความสนุกสนาน มีความภูมิใจในความสามารถ ด้านกีฬา ด้านทำให้นักเรียนได้พัฒนาสังคมคือ ได้เคารพกฎ กติกา และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ด้านทำให้ นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติคือมีโอกาสได้แสดงออกในฐานะ เยาวชนที่ดี

บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ . (2533). เจตคติและความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ . 2533. "เจตคติและความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ . "เจตคติและความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
ทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ . เจตคติและความเข้าใจในประโยชน์การแข่งขันกีฬานักเรียน ของผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลในเขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.