ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : ปนัดดา สินอาภา
คำค้น : 160 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222538000021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ ประการแรกต้องการศึกษาลักษณะของแรงงานเรื่องทัศนะต่ออาชีพ โดยใช้ระดับของความชำนาญของฝีมือ เป็นดัชนีในการจำแนกระดับความชำนาญดังนั้นสามารถจำแนกระดับฝีมือของแรงงานได้ดังต่อไปนี้1) แรงงานกรรมกร (unskilled labour) 2) แรงงานฝีมือ(skilled labour) 3) แรงงานชำนาญหรือแรงงานอาชีพ(professional labour) ประการต่อมา ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ในระดับของความชำนาญ ว่ามีการตระหนักและตอบสนองต่อภาวะโลกาภิวัตน์อย่างไร การศึกษานี้เพื่อแสดงให้เห็นภายใต้สมมติฐานการที่ระดับความชำนาญงานแตกต่างกัน จะมีทัศนะต่อภาวะโลกาภิวัตน์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ตัวแบบของภาวะโลกาภิวัตน์ ใน 6 มิติด้วยกัน คือ 1) การยอมรับบทบาทของข่าวสารในการรับรู้ 2) การยอมรับสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ 3) การยอมรับปัจจัยทางเศรษฐกิจของโลก 4) การยอมรับในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับสังคมโลก 5) การยอมรับระเบียบโลกหรือองค์การโลก 6) การมีอคติต่อระยะความสัมพันธ์ทางสังคม (ด้านเชื้อชาติและศาสนา) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ โดยแบ่งตามประเภทของงาน คือแรงงานกรรมกรจำนวน 20 คน แรงงานฝีมือ 118 คน แรงงานชำนาญ 12 คนที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้(Gate way city Industrial Estate) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการใช้วิธีการทดสอบสถิติT-test และ F-test โดยได้กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาปรากฎว่าแรงงานทั้ง 3 ประเภทยังมีภาวะการตระหนักและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในภาวะโลกาภิวัตน์แตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่ออาชีพที่แตกต่างกันในกลุ่มของแรงงาน ยังพบว่าในแรงงานฝีมือมีทัศนคติต่ออาชีพแตกต่างจากแรงงานกรรมกร คือ แรงงานฝีมือมีทัศนะที่ดีต่ออาชีพและส่งผลมีความพร้อมในการตระหนักและตอบสนองในภาวะโลกาภิวัตน์ได้ดีกว่าแรงงานกรรมกร การศึกษายังพบความแตกต่างกันในปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจในกลุ่มแรงงาน ฉะนั้นจากผลการศึกษา พบว่าแรงงานไทยยังคงมีปัญหาในด้านการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสภาวะโลกาภิวัตน์ที่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดต่อประเทศไทย เพื่อการพัฒนาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ของแรงงาน 3 ประเภท การศึกษาครั้งนี้ได้เสนอการพัฒนาระดับการตอบสนองด้วยวิธีการ คือ โดยการสร้างภาวะของการตอบสนอง การให้ความสำคัญด้านของบทบาทของข่าวสารทั้งจากภาครัฐสู่ประชาชนและจากเจ้าของกิจการต่าง ๆ สู่ลูกจ้างและแรงงาน โดยวิธีในการเน้นข่าวสารและสื่อสารสนเทศด้วยการสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาหรือการเรียนการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน รัฐบาลควรสนับสนุนในด้านการเรียนทางไกลหรือการเรียนในระบบและนอกระบบเพิ่ม โดยการให้การศึกษาแบบให้เปล่าและการส่งเสริมในด้านเทคโนโลยีด้านสารสนเทศให้กระจายไปสู่ประชาชนมากที่สุดหรือโดยในระดับนโยบายรัฐควรส่งเสริมในงานระดับฝีมือของงานก่อสร้างและงานบางชนิด ไม่สามารถที่จะนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคนได้ การจำกัดเครื่องจักรบางประเภทเพื่อส่งผลให้เกิดการจ้างงานในระดับของงานช่างฝีมือ ลดอัตราการว่างงาน และสำหรับภาคเอกชนเช่นกันต้องสนับสนุนการจ้างแรงงานในท้องถิ่นรวมทั้งการส่งเสริมในด้านของการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานส่งผลให้เกิดการเพิ่มคุณภาพของงาน ระดับมาตรฐาน และความสามารถของการก่อสร้างโดยตรง หรือทางอ้อมยังก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของแรงงานก่อสร้างส่งผลต่อการตอบสนองต่อภาวะโลกาภิวัตน์ขึ้นอีกระดับหนึ่ง

บรรณานุกรม :
ปนัดดา สินอาภา . (2538). การศึกษาการตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปนัดดา สินอาภา . 2538. "การศึกษาการตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปนัดดา สินอาภา . "การศึกษาการตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ปนัดดา สินอาภา . การศึกษาการตอบสนองของแรงงานต่อภาวะโลกาภิวัตน์ : กรณีศึกษาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเกต เวย์ ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.