ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ในธุรกิจโรงแรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ในธุรกิจโรงแรม
นักวิจัย : กิตติ บุนนาค
คำค้น : 500 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222536000009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นโยบายภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นนโยบายภาษีใหม่ที่กรมสรรพากรนำมาใช้แทนระบบภาษีการค้าเดิม และเริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 35 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญก็คือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความยุติธรรมในการจัดเก็บ ลดความซ้ำซ้อนทางภาษี อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวมด้วย เนื่องจากนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว เป็นนโยบายภาษีใหม่ของกรมสรรพากรและของประเทศไทยจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทำให้ผู้วิจัย อยากที่จะทำการศึกษาว่า ผลของการนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรบ้าง ระบบการจัดเก็บมีประสิทธิภาพหรือไม่ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบบุกเบิกในเชิงคุณภาพโดยทำการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจโรงแรม ภายใต้การสังเกตการณ์แบบอำพรางตัว และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่สำคัญสามกลุ่ม ก็คือกลุ่มเจ้าหน้าที่สรรพากร กลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งระดับความร่วมมือของบุคคลทั้งสามกลุ่มนี้ จะมีบทบาทอันสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของการนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ จากการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ พบว่ารูปแบบพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติในระดับล่าง (front-line implementors)ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือต่อนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าที่ควร และการที่ระดับความร่วมมือของผู้ปฏิบัติระดับล่างมีค่อนข้างน้อย ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติระดับล่างทุกกลุ่มต่างมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นภายในกระบวนการของการนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติโดยทางด้านเจ้าหน้าที่สรรพากรก็พบปัญหาความไม่ชัดเจนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบาย ความไม่เหมาะสมของการกำหนดภารกิจ และการมอบหมายความไม่เหมาะสมของมาตรการควบคุม ประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริมอีกทั้งสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติก็ยังขาดแคลนทรัพยากรทางด้านต่าง ๆ อีกด้วย ส่วนทางด้านผู้ประกอบการและประชาชนก็พบปัญหาการประชาสัมพันธ์ที่ล้มเหลวของกรมสรรพากร และขาดแรงจูงใจที่ดี สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาและอุปสรรคอันสำคัญที่กรมสรรพากรจะต้องรับไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขต่อไป แม้ว่าที่ผ่านมา กรมสรรพากรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแนวปฏิบัติต่าง ๆบ้างก็ตาม แต่การปรับปรุงแก้ไขเหล่านั้นล่วนแล้วแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุทั้งสิ้น หรือแก้ไขเป็นบางจุดเท่านั้น ที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติระดับล่าง และจากการวิจัยในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กรมสรรพากรเน้นการปรับปรุงแก้ไขเฉพาะแต่จุดย่อย ๆเท่านั้น โดยยังไม่ได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างแท้จริง จากการวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ผู้วิจัยสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับผลของการนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติให้สูงขึ้นโดยแยกเป็น 20 แผนงาน 37 โครงการ และ 103 แนวปฏิบัติ(ดังรายละเอียดที่นำเสนอไว้ในบทสุดท้าย) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวมุ่งที่จะพัฒนาเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยกระดับสมรรถนะของหน่วยปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีการกำหนดภารกิจและการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ปรับปรุงมาตรการควบคุมประเมินผล และการกระตุ้นส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น พัฒนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารข้อความที่ชัดเจน ตลอดจนการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจให้แก่ ผู้ประกอบการ และประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น อนึ่ง แม้ว่าจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้ว ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่า ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการของการนำนโยบายไปปฏิบัติจะหมดไปทั้งนี้เพราะยังมีปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งยากแก่การที่กรมสรรพากรจะเข้าไปควบคุมและจัดการได้ซึ่งได้แก่ สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมลำพังกรมสรรพากรเอง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงการคลังเท่านั้น ก็คงที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้ยากดังนั้น กลไกที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและสังคม โดยส่วนรวมทั้งหมด ตลอดจนประชาชนผู้เสียภาษีอากรควรเข้ามามีบทบาทให้ความช่วยเหลือกรมสรรพากรให้มากขึ้นเพื่อทำให้การนำนโยบายทางด้านนี้ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
กิตติ บุนนาค . (2536). การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ในธุรกิจโรงแรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติ บุนนาค . 2536. "การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ในธุรกิจโรงแรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กิตติ บุนนาค . "การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ในธุรกิจโรงแรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
กิตติ บุนนาค . การนำนโยบายภาษีมูลค่าเพิ่มไปปฏิบัติ : การศึกษาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์ในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.