ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก
นักวิจัย : ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คำค้น : 150 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222536000008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาโครงสร้างการปกครองในชุมชนชาวอโศก ซึ่งก่อกำเนิดมาจากกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาในแนวการสอนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของพระโพธิรักษ์ แห่งสำนักสันติอโศก จนกระทั่งมีการรวมตัวกันจัดตั้งชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ มีการปกครองโดยใช้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีการประพฤติปฏิบัติที่"ทวนกระแส" ค่านิยมโลก เน้นความมัธยัสถ์ ขยัน ไม่สะสมมุ่งสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ โดยทำการศึกษาตามรูปแบบโครงสร้างอำนาจของชุมชนแบบสังคมมวลชน หรือPopular Rule Model ซึ่งเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ยึดโยงกันด้วยวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย กลมกลืนกับธรรมชาติมีสำนึกของการเป็นเจ้าของชุมชนและเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชน ยอมรับมติเสียงส่วนใหญ่และมีการกระจายอำนาจออกจากส่วนกลาง ฯลฯ จากการศึกษาทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมอโศก กฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งได้ทำการออกแบบสอบถามสมาชิกชาวอโศกกว่า 400 ราย ผลปรากฎดังนี้ 1. การปกครองในสังคมอโศกแยกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส มีการจัดโครงสร้างภายในสังคมอย่างเป็นระบบและสอดประสานกัน ทั้งฝ่ายศาสนา ฝ่ายการปกครอง ฝ่ายการพาณิชย์ ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายนันทนาการ 2. สมาชิกชาวอโศกมีลักษณะสังคมมวลชนสูง โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ ร้อยละ 88.5 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนอยู่ในระดับสูง 3. ในการจำแนกชาวอโศกตามความแตกต่างของเพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา รายได้ที่พักอาศัย ระยะเวลาที่มาปฏิบัติธรรม และจำนวนสมาชิกที่ร่วมปฏิบัติธรรมว่ามีความสัมพันธ์กับการมีลักษณะสังคมมวลชนต่างกันหรือไม่ และจากการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างในบางกลุ่มและในประเด็นย่อยเท่านั้น คือ 3.1 ลักษณะการไม่จำกัดตนเอง พบว่าชาวอโศกที่มีภูมิลำเนาจาก กทม. มีความจำกัดตนเองมากกว่าชาวอโศกที่มาจากภูมิลำเนาอื่น ๆ 3.2 ลักษณะการใช้ชีวิตเรียบง่าย พบว่ามีอยู่ในกลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มการศึกษาอื่น ๆ 3.3 กลุ่มมีการยอมรับในเรื่องการกระจายอำนาจพบว่ากลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและกลุ่มผู้มีรายได้ระหว่าง 3,001 - 6,000 บาท มีการกระจายอำนาจต่ำสุด - กลุ่มเกษตรกรและรับจ้างมีความเป็นเจ้าของชุมชน (อโศก) น้อยที่สุด - กลุ่มที่ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาต่ำกว่า 5 ปีมีสำนึกของการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนน้อยที่สุด นอกจากนั้นชาวอโศกจะมีความคล้ายคลึงกันแทบทุกประการ

บรรณานุกรม :
ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . (2536). โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . 2536. "โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . "โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา . โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.