ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
นักวิจัย : วันเพ็ญ วอกลาง
คำค้น : 136 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222534000002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล (2) ศึกษาหาปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ หมู่บ้านที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล จำนวน 32 แห่งซึ่งอยู่ในจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 19 แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 แห่ง ตัวแปรอิสระที่ศึกษาได้แก่สภาพแหล่งน้ำและหมู่บ้าน บทบาทของผู้นำในฐานะบทบาทของกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ และความน่าเชื่อถือของกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ การฝึกอบรม การนิเทศงาน และการติดตามและประเมินผล สำหรับตัวแปรตามได้แก่ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ข้อมูลที่เก็บได้นำมาวิเคราะห์เป็น 2 ส่วนส่วนแรกด้วยสถิติเชิงพรรณาใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่สองเป็นการใช้สถิติวิเคราะห์โดยอาศัย การหาค่า t-test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(Pearson product moment correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในหมู่บ้านที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับรางวัล และไม่ได้รับรางวัลไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่าบทบาทของกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำเพียงปัจจัยเดียวเท่านั้นที่มีผลกระทบโดยตรง (Direct Impact) ต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ปัจจัยอื่น ๆ ไม่มีผลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมฯและยังค้นพบต่อไปอีกว่า ปัจจัย การฝึกอบรม และการนิเทศงานส่งผลทางอ้อม (Indirect Impact) ต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยผ่านตัวแปร บทบาทของกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจะประสบความสำเร็จ โดยเกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมฯจะต้องมุ่งเพิ่มศักยภาพและความสามารถของผู้นำท้องถิ่นโดยการให้การฝึกอบรม นิเทศ และติดตามการทำงานของผู้นำในเรื่องการดูแลและพัฒนาแหล่งน้ำ

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ วอกลาง . (2534). การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันเพ็ญ วอกลาง . 2534. "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วันเพ็ญ วอกลาง . "การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
วันเพ็ญ วอกลาง . การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.