ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร
นักวิจัย : ชวน สังคหะ
คำค้น : 118 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2512
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222512000011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาถึงวัตถุประสงค์และนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสินค้าขาเข้าว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสอดคล้องหรือขัดแย้งกันอย่างไร มีมาตรการใดเป็นเครื่องช่วยตัดสินเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงได้ศึกษาถึงขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรมศุลกากรอันพึงนำมาใช้ในการบริหาร ต่อจากนั้นจึงศึกษาถึงความหมายของของต้องห้ามของต้องกำกัด นโยบายและการปฏิบัติต่อของต้องกำกัดที่พึงนำเข้าแสดงให้เห็นความยุ่งยากในการบริหารการหารือกับกระทรวงเจ้าของนโยบาย การวินิจฉัยสั่งการ พร้อมกับตัวอย่างหลายแง่มุมของนโยบาย และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ เสนอแนะข้อควรทำให้ง่ายเข้าบางประการอธิบายถึงวิธีการที่พึงปฏิบัติตั้งแต่ของหรือสินค้าเข้ามาในเขตท่า พักรออยู่ที่โรงพักสินค้า การผ่านพิธีการ เอกสารการสั่งการ การชำระเงิน และการตรวจปล่อยของหรือสินค้านั้น โดยเพ่งเล็งถึงประสิทธิภาพของงาน ชี้ให้เห็นสิ่งบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงพร้อมกับเสนอแนะวิธีแก้ไขในบทสุดท้ายของวิทยานิพนธ์เป็นบทสรุป วิจารณ์และเสนอแนะผู้เขียนสรุปบทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งศึกษาและเสนอแนะเพิ่มเติมด้านกฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากรข้อบังคับศุลกากร ตลอดจนเสนอแนะเรื่องการรับคนเข้าทำงานและปัจจัยที่จะทำให้คนทำงานดีขึ้น พร้อมทั้งเสนอเรื่อง

บรรณานุกรม :
ชวน สังคหะ . (2512). การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชวน สังคหะ . 2512. "การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชวน สังคหะ . "การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2512. Print.
ชวน สังคหะ . การบริหารพิธีการนำเข้าทางเรือของกรมศุลกากร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2512.