ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด
นักวิจัย : ศุภรัชต์ โชติกญาณ
คำค้น : 201 P.
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2511
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1222511000019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะการฝึกอบรมระดับหัวหน้างานตามโครงการ ซึ่งการฝึกอบรมนี้แบ่งเวลาการฝึกอบรมออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระยะซึ่งหนักทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ระยะที่ 2 การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง ๆ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 เหมือน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามลำดับ แต่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเพียง 3 ระยะ จากผลการศึกษาปรากฎว่าบริษัทเอสโซ่ ฯ มีวิธีการฝึกอบรมหัวหน้างานของบริษัทได้เหมาะสมและมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนสรุปและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประการคือ.- 1. การดำเนินการก่อนการฝึกอบรม ควรมีแผนดำเนินการทั้งในด้านการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงวิธีการฝึกอบรม และหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ในด้านการหาความจำเป็นในการอบรมเพื่อให้การฝึกอบรมได้ตรงกับความต้องการที่มีอยู่ ในด้านวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ควรกำหนดให้แน่นอนเพื่อให้ทุกคนทราบและหาทางดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในด้านการปฐมนิเทศผู้บังคับบัญชาของผู้ฝึกอบรมเพื่อให้เขาทราบว่าจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างไรต่อการฝึกอบรมนี้ 2. การดำเนินการฝึกอบรม ผู้เขียนสรุปและให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมในชั้นเรียน และการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการ สำหรับการฝึกอบรมในชั้นเรียน ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลาการฝึกอบรม หลักสูตรในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม การจัดบริการและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม สถานที่และการจัดห้องฝึกอบรม ส่วนการฝึกอบรมในระหว่างการปฏฺิบัติงาน ผู้เขียนเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไว้หลายประการที่ทำให้การฝึกอบรมนี้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรแก้ไขตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์นี้ 3. การดำเนินการหลังการฝึกอบรม ได้มีการประเมินผลการฝึกอบรมทั้ง 2 ระยะ และในระหว่างการฝึกอบรมระหว่างการทำงานนั้น ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติร่วมกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย แต่การติดตามผลนี้ผู้เขียนเห็นว่าน้อยเกินไปทำให้ผลงานที่ทำสำเร็จน้อยกว่าควร ควรปรับปรุงให้มีการติดตามผลงานให้ทั่วถึงและบ่อยครั้งยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ศุภรัชต์ โชติกญาณ . (2511). การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภรัชต์ โชติกญาณ . 2511. "การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภรัชต์ โชติกญาณ . "การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2511. Print.
ศุภรัชต์ โชติกญาณ . การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2511.