ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : เฉลิมชัย สังโยคะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47885
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษา ความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพรหมพิราม จังหวัด พิษณุโลก 2) เพื่อเปรียบเทียบความชุกของโรคพยาธิระหว่าง นักเรียนชายและนักเรียนหญิง 3) เพื่อเปรียบเทียบความชุก ของโรคพยาธิในนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ที่แตกต่างกัน 4) เพื่อเปรียบเทียบความชุกของโรคพยาธิใน นักเรียนที่มีและใช้ส้วมกับไม่มีส้วม 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างความชุกของโรคพยาธิกับการมีและพฤติกรรมการใช้ส้วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2538 จำนวนนักเรียน 224 คน จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ดำเนินการ ตรวจอุจจาระเพื่อหาความชุกโรคพยาธิ โดยวิธี Katos Thick Smear Technique การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่า t-test และทดสอบความสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple correlation) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความชุกของโรคพยาธิคิด เป็นร้อยละ 5.36 โดยตรวจพบเป็นโรคพยาธิปากขอเพียงชนิด เดียว ความชุกของโรคพยาธิในเพศชายและเพศหญิงพบว่ามีความ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความชุกของ โรคพยาธิในนักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ แตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนที่มีส้วมและใช้ส้วม พบไข่พยาธิคิดเป็นร้อยละ 5.48 ไม่พบไข่พยาธิคิดเป็นร้อยละ 94.52 การมีส้วมใช้ส้วมและการไม่มีส้วมไม่มีความสัมพันธ์กับ การพบไข่พยาธิ

บรรณานุกรม :
เฉลิมชัย สังโยคะ . (2539). การศึกษาความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เฉลิมชัย สังโยคะ . 2539. "การศึกษาความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เฉลิมชัย สังโยคะ . "การศึกษาความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เฉลิมชัย สังโยคะ . การศึกษาความชุกของโรคพยาธิในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.