ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความท้อถอยของนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความท้อถอยของนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
นักวิจัย : กุณฑล ตรียะวรางพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47511
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ ความท้อถอย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ ด้านความด้อยสัมพันธภาพต่อบุคคล ด้านความรู้สึกประสบผล สำเร็จในการปฏิบัติงาน ระหว่างนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับ การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และนักศึกษาพยาบาลที่ไม่ได้รับ การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ปีการ ศึกษา 2535 ที่มีความสมัครใจเข้ารับการทดลอง จำนวนทั้งหมด 18 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 9 คน กลุ่ม ควบคุม 9 คน นักศึกษาพยาบาลในกลุ่มทดลองจะได้รับการให้คำ ปรึกษาแบบกลุ่มสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1.30-2 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมจะไม่ได้ การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มแต่อย่างใด เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัยได้แก่ โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม จำนวน 12 โปรแกรม และแบบวัดความท้อถอยที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก แบบวัดความท้อถอยของแมสลาค (Maslach Burnout Inventory) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม มีความอ่อนล้าทางอารมณ์ต่ำกว่านักศึกษาพยาบาลที่ไม่ได้ รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 2. นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม มีความด้อยสัมพันธภาพต่อบุคคลต่ำกว่านักศึกษาพบาบาลที่ไม่ได้ รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 3. นักศึกษาพยาบาลที่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม มีความรู้สึกประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานสูงกว่า นักศึกษา พยาบาลที่ไม่ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ . (2536). ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความท้อถอยของนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ . 2536. "ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความท้อถอยของนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ . "ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความท้อถอยของนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
กุณฑล ตรียะวรางพันธ์ . ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความท้อถอยของนักศึกษา พยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.