ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉัน มีช้าง: บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉัน มีช้าง: บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : สุพน ปานทอง
คำค้น : โรงเรียนประถมศึกษา , หนังสืออ่านเพิ่มเติม , หลักสุตรท้องถิ่น , หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง , ช้างสุรินทร์ , PRIMARY SCHOOL , SUPPLEMENTARY READING BOOK , LOCAL CURRICULUM , MURANCHANG BANTAKLANG , SURIN ELEPHANTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน ประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เรื่อง "บ้านฉันมีช้าง" และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน คุณภาพของหนังสือในทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องและนักเรียน รวมทั้ง ศึกษาผลสะท้อนความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อช้างหลังการอ่านหนังสือ การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ขั้นตอนคือ 1.การกำหนดจุดประสงค์ของ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ขอบข่ายเนื้อหา ความคิดรวบยอด แนวการเขียน และจัดทำรูปเล่มจำลอง หลังจากนั้นนำหนังสือไปให้ผู้รู้ในหมู่บ้านตากลางตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหนังสือ 2.นำหนังสือไปทดลองเบื้องต้นกับ นักเรียนเป็นรายบุคคลและนักเรียนกลุ่มเล็ก ทำการปรับปรุงแก้ไขและนำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพหนังสือ 3.การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดประสิทธิภาพหนังสืออ่าน เพิ่มเติม 4.นำหนังสือไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง การสุ่มตัวอย่างคือสุ่มโรงเรียน จำนวน 3 โรงเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอท่าตูม และสุ่มนักเรียน 10 คนในแต่ละ โรงเรียนนั้น นำผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองมาทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ผลการวิจัยพบว่า การอ่านหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทำให้นักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คุณภาพของหนังสือใน ทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิและนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก ผลสะท้อนความรู้สึกของนักเรียนที่มี ต่อช้างแสดงถึงความรักและห่วงใยในตัวช้างมากขึ้น ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเหมาะสำหรับใช้ เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เพราะ หนังสือสามารถกระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้างสุรินทร์ให้กับ นักเรียนได้

บรรณานุกรม :
สุพน ปานทอง . (2545). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉัน มีช้าง: บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพน ปานทอง . 2545. "การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉัน มีช้าง: บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพน ปานทอง . "การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉัน มีช้าง: บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สุพน ปานทอง . การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมท้องถิ่นของเราสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเรื่องบ้านฉัน มีช้าง: บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.