ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย
นักวิจัย : ปัญญา หมั่นเก็บ
คำค้น : SCENARIO , SUSTAINABLE AGRICULTURE , ENVIRONMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทยในอีก 15 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2559) โดยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ Ethnographic Delphi Futures Research (EDFR) จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรยั่งยืน จำนวน 23 คน ด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ snowball sampling ทำซ้ำและป้อนข้อมูลกลับให้ กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาฉันทามติ โดยใช้แบบสอบถามตามเทคนิคเดลฟี (Delphi) จำนวน 2 รอบ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม และพิสัยระหว่างควอไทล์ วิเคราะห์ผลกระทบภาคตัดเพื่อพิจารณา แนวโน้มและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยแบบสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ จำนวน 152 คน โดยวิธีการสุ่ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลกระทบภาคตัด คือ ความน่าจะเป็นขั้นต้น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข และค่าอัตราส่วนแต้มต่อ ผลการวิจัยพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิได้ประมวลภาพอนาคตภาพเกษตรยั่งยืนได้ดังนี้ 1) กระบวนการเรียนรู้เกษตรยั่งยืน 2) การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรยั่งยืน 3) การส่งเสริมเกษตรยั่งยืน 4) การผลิต การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 5) การพัฒนา องค์กร/สถาบัน 6) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต ประมวลภาพอนาคตภาพทั้ง 6 ภาพสรุปได้ว่า ในอนาคตปัจจัยภาพแวดล้อมภายนอก จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดในการพัมนาเกษตรยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น โอกาสมากกว่าข้อจำกัดทั้งปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและนโยบาย ในด้านกระบวนการเรียนรู้เกษตรยั่งยืนจะให้ความสำคัญกับการ พัฒนากลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนรู้มีหลากหลาย และยืดหยุ่น สร้างและพัฒนาเกษตรกรและชุมชนต้นแบบ ในด้านการส่งเสริมเกษตรยั่งยืน จะให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้โดยให้เกษตรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เน้นการพัฒนา ระบบนิเวศแบบองค์รวม ส่งเสริมกองทุนชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้เป็นวิทยากรกระบวนการ ในด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกษตรยั่งยืนจะเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยวิจัยปฏิบัติการอิง ชุมชน เกษตรกรและองค์กรชุมชนจะเป็นนักวิจัยหลักในการพัฒนาองค์ความรู้เกษตรยั่งยืน วิจัยและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านการผลิต การตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จะเน้น คุณภาพและมาตรฐานบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพึ่งตนเองของชุมชน ในด้านการพัฒนาองค์กร/สถาบันจะเน้นการพัฒนาองค์กรชุมชนเข้มแข็งให้สามารถสร้าง กระบวนการเรียนรู้และจัดทำแผนชุมชน โดยเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ด้านการเกษตรและให้เกษตรกรเป็นผู้มีบทบาทหลักในการดำเนินงาน ในด้านการพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิต เน้นการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟูระบบนิเวศโดยสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคีการพัฒนา ต่างๆ ข้อเสนอแนะจากการวิจัย นโยบายเกษตรยั่งยืนควรเป็นวาระแห่งชาติด้านการเกษตร รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานแก่เกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบ เกษตรยั่งยืนแต่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้ของเกษตรกร ปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยสอดแทรกเนื้อหา เกษตรยั่งยืน การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การจัดองค์กรและการติดตาม ประเมินผลด้านเกษตรยั่งยืนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
ปัญญา หมั่นเก็บ . (2545). อนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัญญา หมั่นเก็บ . 2545. "อนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัญญา หมั่นเก็บ . "อนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ปัญญา หมั่นเก็บ . อนาคนภาพเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.