ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก
นักวิจัย : สุพัตรา แก้วมุกดา
คำค้น : วิสัยทัศน์ , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , VISION , COUNCIL MEMBERS , SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONAL , ECOTOURISM PROMOTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=47163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก รวมทั้งศึกษา ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จาก 6 องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จำนวน ทั้งสิ้น 126 คน ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี เขาพระ สาริกา และ บ้านใหญ่ มีความคาดหวังที่จะเห็นการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เน้นให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการประชาสัมพันธ์ มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลและประชาชน ด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศที่ถูกต้อง และต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ รวมทั้งมีการตรวจติดตามการทำงานของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง ตัวแปรที่นำมาศึกษาได้แก่ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการดำรง ตำแหน่ง การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่มีความสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรให้มีการให้ความรู้ด้วยกระบวนการฝึกอบรม การจัด นิทรรศการ เอกสารแผ่นพับเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ถูกต้อง ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใช้เป็นกรอบเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวต่อไป

บรรณานุกรม :
สุพัตรา แก้วมุกดา . (2545). วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพัตรา แก้วมุกดา . 2545. "วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพัตรา แก้วมุกดา . "วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สุพัตรา แก้วมุกดา . วิสัยทัศน์ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.