ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
นักวิจัย : ปกรณ์ สันตกิจ
คำค้น : CLASS SCHEDULING , OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY , INFORMATION SYSTEM , SYSTEM ANALYSIS , SYSTEM DESIGN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46879
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ ทำขึ้นเพื่อ ออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนสำหรับโรงเรียนมัธยม โดยใช้งานจัดตารางสอนของโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาเป็นกรณีศึกษา ระบบจะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดตารางสอนของโรงเรียน ให้สามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง การออกแบบและพัฒนาโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยใช้แนวคิด เชิงวัตถุแบบ Unified Approach ซึ่งเป็นการนำวิธีการ OOSE, OMT และ Booch มาประยุกต์ ใช้ร่วมกันโดยใช้ UML ในการอธิบายการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และในการสร้าง ซอฟต์แวร์นั้น ได้ใช้ Visual BASIC 6.0 และใช้ MS Access 97 เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งทำให้สามารถพัฒนาระบบได้รวดเร็วและสามารถสร้าง Graphic User Interface ที่ใช้งานได้ง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก ระบบจัดตารางสอนที่พัฒนาขึ้นจะสามารถแบ่งหน้าที่การทำงานได้เป็น 4 ส่วนคือ ส่วนแรกการผ่านเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานระบบได้ตามระดับสิทธิที่ถูก กำหนด ส่วนที่ 2 เป็นการป้อนข้อมูลที่จำเป็นในการจัดตารางสอน ส่วนที่ 3 เป็นส่วน ของการจัดตารางสอน และส่วนสุดท้ายคือ การออกรายงานตารางสอนที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว การใช้งานระบบ สามารถใช้ในลักษณะ เครื่องเดียวคือทั้งโปรแกรมและฐานข้อมูลอยู่บน เครื่องเดียวกัน หรือ ใช้งานผ่านเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) โดยใช้โปรแกรมที่เครื่อง ลูกข่ายและเรียกใช้ฐานข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ส่วนการทดสอบระบบปรากฎว่า สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้องมากขึ้น ดังนั้น ระบบจัดตารางสอนที่นี้จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการจัดตารางสอน ของโรงเรียนมัธยมได้เป็นอย่างดี

บรรณานุกรม :
ปกรณ์ สันตกิจ . (2545). การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปกรณ์ สันตกิจ . 2545. "การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปกรณ์ สันตกิจ . "การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ปกรณ์ สันตกิจ . การออกแบบและพัฒนาระบบจัดตารางสอนด้วยแนวคิดเชิงวัตถุกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.