ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย
นักวิจัย : ธันยวีร์ เพ็งแป้น
คำค้น : UREA KINETIC MODEL , HEMODIALYSIS PRESCRIPTION , HEMODIALYSIS ADEQUACY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46851
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำหรับการฟอกเลือดด้วยไตเทียม, ผู้ป่วยควรได้รับการกำหนดการฟอกเลือดอย่าง เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการตายของผู้ป่วยที่ได้รับ การฟอกเลือดแบบจำลองการเคลื่อนที่ของยูเรียเป็นวิธีการเดียวที่สามารถทำนายความเข้ม ข้นของยูเรียและหาปริมาณการฟอกเลือดสำหรับช่วยในการกำหนดการฟอกเลือดของทีมที่ดูแล การรักษา การศึกษานี้เพื่อออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและ ระหว่างการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายโดยใช้ภาษาไมโครซอฟท์ วิชวลเบสิก 6.0 และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดโดยใช้โปร แกรมไมโครซอฟท์แอคเซส97. การศึกษานี้ใช้แบบจำลองการเคลื่อนที่ของยูเรียแบบปริมาตร เดียวที่พิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของยูเรียและค่ายูเรียไนโตรเจนในเลือด 2 จุด โปรแกรมนี้ได้รับการประเมิน 2 วิธี คือประเมินความแม่นยำในการคำนวณและประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ สรุปได้ว่า มีการพัฒนาโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย รวมถึงฐานข้อมูลของผู้ป่วยสำหรับ บันทึกข้อมูลของผู้ป่วย จากผลการประเมินโปรแกรมสามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมมีความแม่น ยำในการคำนวนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.01) และได้รับพึงพอใจจากผู้ใช้เป็น อย่างดี

บรรณานุกรม :
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . (2545). การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . 2545. "การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . "การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ธันยวีร์ เพ็งแป้น . การศึกษาการออกแบบและสร้างโปรแกรมเลียนแบบความเข้มข้นของยูเรียขณะและระหว่างการ ฟอกเลือดด้วยไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื่องรังระยะสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.