ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ "เสวนาปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ"

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ "เสวนาปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ"
นักวิจัย : รุ่งสกุล บุญกระพือ
คำค้น : INFLUENCING , NARCOTIC DRUGS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46600
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ หน้าที่ การศึกษาถึงภูมิหลังและปัจจัยต่าง ๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ "เสวนาปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ" การวิจัยทำการศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจากสถานี ตำรวจนครบาล 9 สถานี ในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 จำนวนที่ศึกษา 223 คน โดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ เสวนาปัญหายาเสพติด คือ ปัจจัย ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยเฉพาะความร่วมมือของประชาชนคือ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พนักงานและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการ ส่วนปัจจัยอื่น เช่น งบประมาณในการดำเนินงาน การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยรอง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ หากได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังแล้ว จะทำให้การ ปฏิบัติงานในเชิงมวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ผล มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ ข้อเสนอแนะ 1) ภาครัฐและภาคเอกชน จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง ในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการยกย่อง ชมเชย และ ตอบแทนในผลการทำงาน 2) ควรทำการศึกษาเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของการทำงานในโครงการเช่นนี้ ระหว่างพื้นที่หรือเขตการปกครองอื่น ๆ

บรรณานุกรม :
รุ่งสกุล บุญกระพือ . (2545). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ "เสวนาปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งสกุล บุญกระพือ . 2545. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ "เสวนาปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ"".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
รุ่งสกุล บุญกระพือ . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ "เสวนาปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ"."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
รุ่งสกุล บุญกระพือ . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามโครงการ "เสวนาปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ". กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.