ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย : ชุติกาญจน์ พิลาศรี
คำค้น : DENTAL HEALTH EDUCATION PROGRAM , SELF-EFFICACY THEORY , ORAL HEALTH CARE , PRESCHOOL CHILDREN , GUARDIANS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ โดยแบ่งกลุ่ม ผู้ปกครอง 35 คน ของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงยางเป็นกลุ่มทดลองและ ผู้ปกครอง 35 คน ของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชีทวนเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ โดยกลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมสุขศึกษาที่จัดขึ้น 4 ครั้ง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับ การสอนเทคนิคการแปรงฟัน และการตรวจฟันโดยการสาธิต การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน-หลัง และระยะติดตามผลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึกความสะอาดช่องปาก ระยะเวลา ในการวิจัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง พฤศจิกายน 2544 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยการ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบด้วยสถิติ Students t-test และวัดค่า ความสะอาดช่องปากโดยใช้ Simplified debris index ผลการศึกษาพบว่า หลังการทดลองผู้ปกครองกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของ ตนเอง การคาดหวังในผลลัพธ์ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเพิ่มขึ้นมากกว่า ก่อนการทดลอง และแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่า คะแนนเฉลี่ยของปริมาณเดบรีส์บนตัวฟันเด็กลดลงมากกว่าก่อนการทดลองและแตกต่างจาก กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะในการวิจัย โปรแกรมทันตสุขศึกษานี้ สามารถประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ปกครองในท้องถิ่นอื่นๆ

บรรณานุกรม :
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . (2545). ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . 2545. "ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . "ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ชุติกาญจน์ พิลาศรี . ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก ก่อนวัยเรียน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.