ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
นักวิจัย : วรรณรัตน์ รัตนวรางค์
คำค้น : MIGRATION , LAND , BURIRAM , NORTHEAST
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับการ ย้ายถิ่น โดยอาศัยทฤษฎีการตอบโต้หลายทางของคิงส์ลีย์ เดวิส และมีสมมติฐานว่า ครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นจะมีการลดขนาดของที่ดินที่เป็นเจ้าของ ที่ดินที่ใช้ในการ เพาะปลูก และที่ดินเช่าเพื่อการเพาะปลูก ในเวลาต่อมา การใช้ที่ดินนี้จะพิจารณา ใน 3 ด้าน คือ ขนาดที่ดิน ความเป็นเจ้าของที่ดินและกิจกรรมบนที่ดิน ใช้ข้อมูลจาก "การประเมินโครงการพัฒนาหมู่บ้านชนบทผสมผสานนางรอง พ.ศ.2527" และ "การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการย้ายถิ่นในประเทศไทย กรณีศึกษาอำเภอนางรอง พ.ศ.2537" และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก 7 ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก โดยมีครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ การศึกษาพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2527-2537 นั้น จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และ วัยแรงงานในครัวเรือนลดลง ขณะที่จำนวนผู้สูงอายุในครัวเรือน สมาชิกที่มีการศึกษา สูงกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ที่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร ผู้ย้ายถิ่นทั้งชาย หญิง และผู้ย้ายถิ่นที่ส่งความช่วยเหลือกลับบ้าน มีเพิ่มขึ้น แต่ครัวเรือนที่ไม่มีที่ดิน กลับเพิ่มขึ้น คือเพิ่มจากร้อยละ 3 เป็น 27 เช่นเดียวกับการลดลงของครัวเรือนที่มี ที่ดินขนาด 26 ไร่ขึ้นไป คือ ลดจากร้อยละ 36 ในปี 2527 เป็นร้อยละ 12 ในปี 2537 จำนวนเด็กและวัยแรงงานในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขนาดที่ดินของครัวเรือน จำนวนผู้สูงอายุและผู้ย้ายถิ่นมีความสัมพันธ์กับการลดขนาดที่ดินของครัวเรือน จำนวนเด็ก และผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธ์ต่อการเพิ่มขนาดที่ดินที่ใช้เพื่อทำการเกษตร จำนวนวัยแรงงาน ผู้สูงอายุ และผู้ย้ายถิ่นที่ส่งความช่วยเหลือกลับมีความสัมพันธ์กับ การลดขนาดที่ดินที่ใช้เพื่อทำเกษตร จำนวนเด็กและผู้ที่ทำงานนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธ์ กับการเพิ่มขนาดที่ดินเช่าเพื่อทำเกษตร นอกจากนี้ ครัวเรือนที่มีเด็กและวัยแรงงาน ในปี 2527 มีขนาดที่ดินของครัวเรือนเพิ่มขึ้นในปี 2537 ในขณะที่ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ มีขนาดที่ดินของครัวเรือนลดลงในปี 2537 ครัวเรือนที่มีการย้ายถิ่นในปี 2527 มีขนาด ที่ดินที่ครัวเรือนเป็นเจ้าของและที่ดินใช้เพื่อการเกษตรลดลงในปี 2537 การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของที่ดินระหว่างปี พ.ศ.2527-2537 เกิดจากการเข้า จับจองที่ดิน การรับมรดกที่ดิน และการซื้อขายที่ดิน กิจกรรมบนที่ดินที่สำคัญ ได้แก่ การปลูกข้าว โดยสรุป การศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับเด็กรุ่นใหม่ รวมทั้งการที่พ่อแม่ต้องการ ให้ลูกทำงานนอกภาคเกษตร อาจจะทำให้เกิดการลดลงของการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตร ข้อเสนอแนะทางนโยบายคือ การเพิ่มหลักสูตรอาชีพเกษตรในการศึกษาภาคบังคับ อาจจะ ช่วยลดการย้ายถิ่นออก และช่วยให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน

บรรณานุกรม :
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ . (2545). การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ . 2545. "การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ . "การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ . การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.