ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า
นักวิจัย : วณี ปิ่นประทีป
คำค้น : MORBIDITY , REPRODUCTIVE HEALTH , DISRUPTION , DIFFERENCES , DIFFICULTIES OF ACCESS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า และต้องการศึกษาอิทธิพลของตัวชี้วัดภาวะ Disruption, Differences และ Difficulities of Access ต่อปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการวิจัยเรื่อง "Assessment of Reproductive and Sexual Health Perspective, Concerns and Realities of Migrants Workers from Myanmar in Thailand" ซึ่งเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างรวม 827 ราย และเก็บ ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และทำกลุ่มสัมพันธ์จำนวน 130 ราย โดยใช้สถิติเชิง พรรณาในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ และใช้สถิติ Multiple Regression และ Logistic Regression สำหรับการศึกษาอิทธิพลของตัวชี้วัดภาวะ Disruption, Differences และ Difficulties of Access ต่อปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของแรงงานอพยพจากประเทศพม่าพบว่าอัตราการ เจ็บป่วยในรอบ 6 เดือนก่อนการศึกษาพบว่า เพศชายป่วยมากกว่าเพศหญิง ระยะเวลาที่อยู่ ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย โดยผู้ที่เพิ่งเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย จะมีอัตราการเจ็บป่วยสูงกว่าผู้ที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่า อัตราการเจ็บป่วยในแรงงานอพยพจากประเทศพม่าจะสูงกว่าแรงงานชนชาติอื่น สำหรับ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของแรงงานอพยพ อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง แรงงานอพยพชาวไทยใหญ่ มีพฤติกรรมการไปเที่ยวสถานบริการทางเพศในรอบ 6 เดือนสูงที่สุด และมีบางส่วนที่ไม่ใช้ ถุงยางอนามัย ตัวชี้วัดภาวะ Disruption เป็นตัวแปรที่สร้างมาจากตัวแปรลักษณะการเดินทาง เข้ามาในประเทศไทย หมายถึงการเดินทางมากับครอบครัว, เดินทางมากับเพื่อน หรือเดินทาง มาคนเดียว ตัวชี้วัดภาวะ Differences เป็นตัวแปรที่สร้างมาจากตัวแปรจำนวนเพื่อนที่ เป็นคนไทย, ความสามารถในการพูดภาษาไทย, จำนวนครั้งของการเดินทางไปที่ต่าง ๆ ใน ประเทศไทย และตัวชี้วัด Dificulties of Access สร้างจากตัวแปรระดับการศึกษา, รายได้ ปัจจุบัน และการมีบัตรอนุญาตเข้าทำงาน ตัวชี้วัดภาวะ Differences มีอิทธิพลต่อการป่วยเป็นโรคท้องร่วง โรคกระเพาะ และการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์เป็นเชิงลบ ในขณะที่ระดับ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์มีความสัมพันธ์เป็นเชิงบวก เป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาที่ ตั้งไว้ คือ ภาวะ Differences ที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ลดน้อยลง ภาวะ Differences และ ภาวะ Difficulties of Access ที่เพิ่มมากขึ้น จะมี ผลทำให้แรงงานอพยพเหล่านี้ไปโรงพยาบาลน้อยลงเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ปัญหาอุปสรรคที่ สำคัญในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานอพยพเหล่านี้ พบว่ามีปัญหาสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1. ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 2. ปัญหาทางด้านการเงิน และ 3. ปัญหาเกี่ยว กับการพูดภาษาไทย ข้อค้นพบจากการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพเกี่ยวกับ แรงงานอพยพ โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การตรวจสุขภาพ การกำหนด งบประมาณด้านสาธารณสุข และระบบการรายงานเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการตายในแรงงานอพยพ นอกจากนี้ปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์ควรเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือ จากปัญหาความเจ็บป่วยโดยทั่ว ๆ ไป ควรมีการกำหนดแนวทางในการดูแลแรงงานอพยพเหล่านี้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนเด็กต่างชาติเกิดในประเทศไทย ปัญหาด้าน อนามัยเจริญพันธุ์โดยเฉพาะการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ แรงงานต่างชาติเหล่านี้ต่อไป

บรรณานุกรม :
วณี ปิ่นประทีป . (2544). ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วณี ปิ่นประทีป . 2544. "ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วณี ปิ่นประทีป . "ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
วณี ปิ่นประทีป . ปัญหาสุขภาพและปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ของแรงงานอพยพจากประเทศพม่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.