ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis
นักวิจัย : ดวงใจ นาคะปรีชา
คำค้น : catalytic determination , determination , interface , iodine , urine , การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , การวิเคราะห์แบบคะตะไลติก , การเชื่อมต่อ , ปัสสาวะ , ไอโอดีน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4080065 , http://research.trf.or.th/node/532
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ 2. เพื่อนำเทคนิคที่พัฒนาได้มาพิสูจน์ความเหมาะสมในการใช้งานจริงโดยเทียบกับเทคนิคที่ใช้ อยู่และเทคนิคอื่น ๆ 3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยคุณภาพ สำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 4. เพื่อศึกษาวิธีการเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์เข้ากับ คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางเพื่อการออกแบบและพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันดังกล่าว วิธีการวิจัย : ได้ทำการพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันซึ่งอาศัยการตรวจวัดโดยวิธีที่ เสนอโดย แซนเดลและโคลธอฟ ซึ่งใช้การเร่งของไอโอไดด์ เริ่มด้วยการทดสอบการใช้ระบบ on- lined สำหรับการ treat ตัวอย่างก่อนนำเข้าทำปฏิกิริยา พบว่าระบบทั้ง 3 ระบบที่เลือกศึกษา ไม่เหมาะสม จึงได้ใช้วิธีการย่อยแบบ off-lined แทน จากนั้นได้พัฒนาระบบโฟลอินเจคชันที่ใช้ กับวิธีย่อยตัวอย่างดังกล่าวขึ้น 2 ระบบ และได้ทดสอบผลที่ได้จากการนำระบบทั้งสองใช้ วิเคราะห์โดยเทียบผลวิเคราะห์ที่ได้กับผลที่ได้จากเทคนิคอื่น ๆ คือ เทคนิคมาตรฐานซึ่งเป็น แบบ batch และ เทคนิคอินดักทีฟลีคัพเพิลด์พลาสมา นอกจากงานพัฒนาเทคนิควิเคราะห์ดังกล่าว ยังได้ศึกษาถึงวิธีการเชื่อมต่อเพื่อนำ สัญญาณจากสเปคโตรโฟโตมิเตอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย ผลการทดลอง: ได้ระบบโฟลอินเจคชันสำหรับใช้วิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในน้ำปัสสาวะ 2 ระบบ ผลจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ผลลัพธ์วิเคราะห์ที่ได้จากระบบทั้งสองให้ค่าที่สอด คล้องกับผลลัพธ์วิเคราะห์ที่ได้จากเทคนิคอื่น ๆ และนอกจากนี้ยังได้วิธีการเชื่อมต่อเพื่อนำ สัญญาณจากสเปคโตรโฟโตมิเตอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย จากผลการทดสอบและเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่น ๆ พบว่าระบบโฟลอินเจคชันที่พัฒนา ได้ทั้งสองระบบเหมาะสมจะใช้งานได้จริง และระบบให้ค่าความไวและขีดต่ำสุดสำหรับการ วิเคราะห์เป็นที่น่าพอใจ การใช้ระบบจะทำให้มีการควบคุมความแม่นยำในการวิเคราะห์มากกว่า วิธีที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งเป็นแบบ batch นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ก็ไม่สูงด้วยเมื่อเทียบ กับเทคนิคอื่นๆ ที่มีผู้เคยเสนอมา อีกทั้งระบบโฟลอินเจคชันทั้งสองก็เป็นระบบที่สามารถนำไป ปรับเป็นระบบวิเคราะห์แบบอัตโนมัติไดัทันที สุดท้ายงานดังกล่าวได้เสนอวิธีใหม่สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อนำสัญญาณจากสเปคโตรโฟ โตมิเตอร์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย เทคนิคนี้ใช้ audio card เป็นอุปกรณ์หลัก ซึ่งเป็น เทคนิคใหม่ ข้อเสนอแนะหรือการนำไปใช้ประโยชน์ : วิธีการเชื่อมต่อสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์ตรวจวัดที่ ให้ dc output นี้จะเป็นประโยชน์แก่การออกแบบระบบโฟลอินเจคชันสำหรับวิเคราะห์ปริมาณ ไอโอดีนในปัสสาวะ ที่จะคาดว่าจะปรับปรุงเป็นระบบ commercial ได้ต่อไป Objectives : 1.To develop a flow injection (FI) system for determination of iodine in urine. 2. To validate the FI system with another technique of determination. 3. To gain some international publications. 4. To interface the spectrophotometer, which is the detector used in the FI system, with a personal computer. The results will be used in the design of a commercial FI system in future. Methodology : Development of the FI system was carried out using the method of Sandell and Kolthoff with the catalytic effect of iodide. Three types of on-lined treatment was studied for urine prior to determination in the FI system. However the three on-lined methods were not appropriate. Finally a continuous-FI system was developed for an off-lined urine digestion. The system was later modified to a stopped- FI system, which can be used in alternative to the continuous system. The two systems of FI were validated with the standard batch method and a method with different detection for iodine that is inductively coupled plasma mass spectrometry. As well as the development of the FI systems, interfacing of spectrophotometer to a PC was studied. Results : Two FI systems which are continuous and stopped FI systems, were developed and were validated. Results of urine analysis between all the methods gave statistically good agreement. A method for interfacing a spectrophotometer to a PC was developed. Discussion Conclusion : The validation results have shown that the two FI systems are suitable to use in determination of urinary iodine. The systems provide satisfactory sensitivities and detection limits. The methods gave better control of analytical precision than the standard batch method. The method is cost effective comparing to other methods proposed by some authors. Also the methods are readily available for automation. The method developed for interfacing a spectrophotometer to a PC was novel because there have never been reported that an audio card was used in this purpose. Suggestion/Further Implication/Implementation : The method of interfacing the instrument giving DC output can be used for future design of a commercially available FI instrument for determination of urinary iodine.

บรรณานุกรม :
ดวงใจ นาคะปรีชา . (2552). การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงใจ นาคะปรีชา . 2552. "การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงใจ นาคะปรีชา . "การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
ดวงใจ นาคะปรีชา . การพัฒนาระบบสำหรับวิเคราะห์ไอโอดีนในน้ำปัสสาวะแบบใหม่โดยอาศัยเทคนิค Flow injection Analysis. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.