ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : พิเชฐ ถึงแสง
คำค้น : หลักสูตรฝึกอบรม , ด้านบริหาร , ผู้บริหารระดับกลาง , การรถไฟแห่งประเทศไทย , MANAGEMENT CURRICULUM , ADMINISTRATION , MIDDLE MANAGERS , STATE RAILWAY OF THAILAND
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัย เพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับ พัฒนาทักษะด้านการบริหารของผู้บริหาระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย ใน 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย แบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้าง หลักสูตร ได้มาจากเอกสารงานวิจัย โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 12 คน สำรวจถึง ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข ตลอดจนกระบวนการจัดทำหลักสูตร และทักษะในการบริหาร และ ข้อเสนอแนะโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และได้สำรวจข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 154 คน โดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผู้บริหารระดับกลางมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้าน ความคิด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตร ได้สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หัวข้อวิชา วัตถุประสงค์ทั่วไป และวัตถุ ประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหาให้ครอบคลุมในทักษะการบริหาร 3 ด้าน คือ ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านเทคนิค ขั้นตอนที่ 3 การประเมินหลักสูตรได้ประเมินโครงสร้างหลักสูตร และความเหมาะสม ของหลักสูตร และความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการ ประเมินปรากฏว่า หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ หมวดวิชา ระยะเวลา การเรียงลำดับวิชา วัตถุประสงค์ของวิชา วิธีการอบรม เนื้อหา สื่ออุปกรณ์ การประเมินผล มีความเหมาะสมกับความต้องการและการพัฒนาผู้บริหารในระดับมากถึงมากที่สุด ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรก่อนนำไปใช้ เป็นการนำผลประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมได้ผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและโดยรวมมี ความเหมาะสมในระดับหนึ่งที่จะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกับผู้บริหารระดับกลางของการรถไฟ แห่งประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
พิเชฐ ถึงแสง . (2544). การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิเชฐ ถึงแสง . 2544. "การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พิเชฐ ถึงแสง . "การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
พิเชฐ ถึงแสง . การสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมด้านบริหารสำหรับผู้บริหารระดับกลาง การรถไฟแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.