ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง
นักวิจัย : นพวรรณ พุกพบสุข
คำค้น : QUALITY OF LIFE , END STAGE RENAL DISEASE , HEMODIALYSIS (HD) , CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45653
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบความถดถอยโลจิสติกของคุณภาพชีวิตในผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) และการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD), ประมาณค่าสถิติ และเปรียเทียบค่าคุณภาพชีวิต ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการล้างช่องท้อง อย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ Hays และคณะ เก็บตัวอย่างผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง จำนวน 43 รายที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2542 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2543 และผู้ป่วยที่ได้รับการ รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมจำนวน 86 ราย ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลสงฆ์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2543 ในการศึกษานี้ได้แบ่งคุณภาพชีวิตออกเป็น 4 ส่วนคือ สุขภาพทั่วไป, ความรู้สึกหลังจาก ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย, คุณภาพชีวิตหลังจากปรับตัวและความพึงพอใจใน การรักษา การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกใช้ในการหารูปแบบที่เหมาะสมของค่าคุณภาพชีวิต โดยรวม และในแต่ละส่วนของค่าคุณภาพชีวิต และใช้ในการประมาณค่าสถิติพบว่า มีตัวแปร ที่สำคัญจำนวน 8 ตัวแปร อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมของค่าคุณภาพชีวิตของการศึกษานี้ โดยพบว่าผู้ป่วยที่อายุต่ำกว่า 60 ปี, ระดับการศึกษาสูง, มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, ไม่มีโรคประจำตัวอื่น, ไม่เคยป่วยหนักจนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล และได้รับการรักษา ด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม มีความสัมพันธ์กับการมีคุณภาพชีวิตดี ผู้ป่วยที่ มีรายได้ภายในครอบครัวต่ำมีความพึงพอใจในการรักษาในระดับสูงกว่าผู้ป่วยที่มีรายได้สูง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมีค่าความน่าจะเป็นของ คุณภาพชีวิตดี ดีกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่องในทุกส่วน ประกอบของค่าคุณภาพชีวิต

บรรณานุกรม :
นพวรรณ พุกพบสุข . (2544). การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพวรรณ พุกพบสุข . 2544. "การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพวรรณ พุกพบสุข . "การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
นพวรรณ พุกพบสุข . การหาค่าคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.