ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : กัญญา อดิตโต
คำค้น : AWARENESS , NONTHABURI PROVINCE , MEMBER OF THE MUNICIPAL COUNCIL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาล ในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่ทำให้เกิดความตระหนักของสมาชิกสภา เทศบาลในจังหวัดนนทบุรี รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 138 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แล้วนำ ข้อมูลมาวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง และปัจจัยที่ทำให้เกิดความแตกต่างในความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ อาชีพ มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระยะ เวลาที่อาศัยในชุมชน มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประสบการณ์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีผลต่อความตระหนักอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อเสนอแนะ ควรมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่อคนให้มากขึ้น โดยอาศัยสื่อสารมวลชนการจัดตั้งกลุ่มรณรงค์เกี่ยวกับการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยทางราชการเป็นผู้ริเริ่ม และจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา เทศบาลและประชาชน

บรรณานุกรม :
กัญญา อดิตโต . (2544). ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กัญญา อดิตโต . 2544. "ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กัญญา อดิตโต . "ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
กัญญา อดิตโต . ความตระหนักของสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.