ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิราพร อาจเจริญ
คำค้น : ภูมิปัญญา , ชุมชนบ้านบุ , เครื่องทองลงหิน , WISDOM , BAN BU COMMUNITY , BRONZE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45419
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่อง ทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ โดยศึกษาถึงลักษณะภูมิปัญญาในกระบวนการทำเครื่องทองลงหิน การสืบทอดและพัฒนาการของภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ปัจจัยที่ส่งเสริมและเป็น อุปสรรคต่อการทำเครื่องทองลงหิน ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องทองลงหิน กับวิถีชีวิตคนในชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒณาภูมิปัญญาการทำเครื่อง ทองลงหินต่อไป การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสังเกต และวิธีการสัมภาษณ์ ในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2544 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2544 ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนบ้านบุเป็นชุมชนที่มีการสืบทอดภูมิปัญญาการทำเครื่อง ทองลงหินมานานกว่า 200 ปี โดยชาวบ้านของชุมชนบ้านบุยึดอาชีพการทำเครื่องทองลงหิน เป็นอาชีพหลัก หารายได้เลี้ยงครอบครัวมาตลอด การผลิตเครื่องทองลงหินของชุมชนบ้านบุ จึงเป็นการผลิตงานหัตถกรรมเพื่อขายให้แก่ชุมชนภายนอกมากกว่าเพื่อใช้ภายในชุมชน การตลาดจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางการผลิตและการดำรงอยู่ของเครื่องทองลงหิน ของชุมชนบ้านบุในอนาคต และยังพบว่าลูกหลานของคนในชุมชนไม่ได้สืบสอดภูมิปัญญาการทำ เครื่องทองลงหินไปจากชุมชนอย่างจริงจัง ซึ่งหากยังคงเป็นเช่นนี้อีกไม่นานภูมิปัญญา เหล่านี้ก็จะสูญหายไป ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ภาครัฐควรให้การสนับสนุนทั้งด้านวิจัยเพื่อการพัฒนา และ การสนับสนุนด้านการตลาดรวมทั้งสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดคุณค่าความสำคัญของเครื่อง ทองลงหินให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีใจรักที่จะสืบสานภูมิปัญญาต่อไป

บรรณานุกรม :
จิราพร อาจเจริญ . (2544). ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราพร อาจเจริญ . 2544. "ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิราพร อาจเจริญ . "ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
จิราพร อาจเจริญ . ศึกษาภูมิปัญญาการทำเครื่องทองลงหิน ในชุมชนบ้านบุ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.