ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล
นักวิจัย : อารียา จิรธนานุวัฒน์
คำค้น : PROTECTION MOTIVATION THEORY , IRON DEFICIENCY ANEMIA , PREGNANT WOMEN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=45224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของหลายประเทศ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ และประสิทธิภาพของการทำงาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผล ของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ครั้งนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 37 คน และ กลุ่มเปรียบเทียบ 41 คน ทำการจัดโปรแกรมสุขศึกษาสำหรับกลุ่มทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง แต่ละครั้งจัดห่างกัน 1 เดือน กิจกรรมที่จัด ได้แก่ การอภิปรายกลุ่มประกอบวิดีทัศน์ เสนอกรณีตัวอย่างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สาธิตอาหารที่มีธาตุเหล็กและให้ร่วมกัน จัดรายการอาหาร และฝึกการเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับการรับประทานยาเม็ดเสริม ธาตุเหล็ก รวมทั้งการพูดชักจูง ร่วมกับการให้ข้อมูลข่าวสารทางจดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติ ร้อยละ Independent t-test Paired t-test และ Z-test ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษา หญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีการ รับรู้ความรุนแรงและโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังในความสามารถของตนเองและความคาดหวัง ผลลัพธ์ รวมทั้งพฤติกรรมป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ จากการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ ทฤษฎีแรงจูงใจในการป้องกันโรค ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการรับรู้ความคาดหวังในความ สามารถของตนเอง ความคาดหวังผลลัพธ์ และพฤติกรรมป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาด ธาตุเหล็กดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไประยุกต์ใช้กับหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลอื่นต่อไปได้

บรรณานุกรม :
อารียา จิรธนานุวัฒน์ . (2544). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อารียา จิรธนานุวัฒน์ . 2544. "ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อารียา จิรธนานุวัฒน์ . "ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
อารียา จิรธนานุวัฒน์ . ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.