ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ
นักวิจัย : สุรีพร ธนศิลปื
คำค้น : PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA (PCP) , SELF-SYMPTOM MANAGEMENT ABILITY , SYMPTOM STATUS , QUALITY OF LIFE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของโปรแกรมการจัดการกับ อาการต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ โดย โปรแกรมได้พัฒนาขึ้นภายใต้โมเดลการจัดการกัอาการและแนวคิดการจัดการด้วยตนเองเป็นโปรแกรม ที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และให้การพยาบาลอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน กลุ่ม ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ ทั้งชายและหญิงจากโรงพยาบาล นครปฐม จำนวน 40 ราย ซึ่งได้รับการสุ่มแบบง่ายเพื่อเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 20 ราย กลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลตามปกติ ร่วมกับโปรแกรมการจัดการกับอาการที่ประกอบด้วย 4 ระยะ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ทำการวัดประสิทธิผลของโปรแกรมด้วยแบบ วัดอาการและแบบวัดคุณภาพชีวิตก่อนเข้าร่วมโครงการ และภายหลังเข้าร่วมโครงการ เป็นเวลา หนึ่งเดือน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS/PC ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนของอาการภายหลังเข้าโครงการต่ำกว่าก่อนเข้า โครงการ และมีคะแนนของคุณภาพชีวิตภายหลังเข้าโครงการสูงกว่าก่อนเข้าโครงการอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนกลุ่มควบคุมมีคะแนนของอาการภายหลังเข้าโครงการสูงกว่า ก่อนเข้าโครงการอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และมีคะแนนของคุณภาพชีวิตภายหลังเข้าร่วม โครงการสูงกว่ากลุ่มควบคุมก่อนเข้าโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลุ่มทดลองมีคะแนน ของอาการภายหลังเข้าโครงการต่ำกว่ากลุ่มควบคุม และมีคะแนนของคุณภาพชีวิตภายหลังเข้าร่วม โครงการสูงกว่าก่อนเข้าโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นคือ โปรแกรมการ จัดการกับอาการสามารถลดความรุนแรงของอาการปอดอักเสบ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ การนำโปรแกรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลนั้น ควรคำนึงถึงการจัดตั้งศูนย์การดูแลตนเอง และการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้มีความชำนาญ ในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

บรรณานุกรม :
สุรีพร ธนศิลปื . (2543). ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรีพร ธนศิลปื . 2543. "ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุรีพร ธนศิลปื . "ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สุรีพร ธนศิลปื . ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ ต่ออาการและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อนิวโมซิสติส คารินิไอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.