ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของ เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของ เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์
นักวิจัย : สุภกร บุญยืน
คำค้น : PZT , LANTHANUM , NEODYMIUM , GADOLINIUM , MIXED OXIDE METHOD , PIEZOELECTRIC
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44961
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อ ศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติ เพียโซอิเล็กตริกของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาสมบัติ เช่น โครงสร้างจุลภาค ความหนาแน่น ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ((+,e)(,r)) และเพียโซอิเล็กตริก (K(,p) and Q(,m) ของเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ ที่ไม่เติมและเติมธาตุแรร์เอิร์ท เช่น แลนทานัม นีโอดิเมียม แลโดลิเนียม หรือ สารที่สกัดจาก แร่โมนาไซต์ซึ่งเตรียมโดยวิธีผสมผงออกไซด์ องค์ประกอบหลักในสารสกัดจากแร่ได้ถูกศึกษา โดยเทคนิค ICP-MS ก่อนจะเติมลงในเลคเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ และ วิเคราะห์ ปริมาณองค์ประกอบหลักของเซรามิกส์ที่เตรียมได้โดยใช้เทคนิค SEM/EDS จากการทดลอง อุณหภูมิที่เหมาะสมสำกรับการเผาแคลไซน์ และเผาซินเตอร์ คือ 800 (+,ฐ)C 2 ชั่วโมง และ 1200 (+,ฐ)C 1 หรือ 2 ชั่วโมง ตามลำดับ ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า สารที่สกัดจากแร่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น ธาตุแลนทานัมร้อยละ 25.51 นีโอดิเมียมร้อยละ 17.74 และแกโดลิเนียมร้อยละ 3.12 โดยน้ำหนัก จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบของเซรามิกส์ที่เตรียมได้ พบว่าสัดส่วนของ Zr/Ti มีค่าใกล้เคียงกับ 52/48 และ ธาตุตัวเติมที่มีปริมาณน้อยไม่สามารถวิเคราะห์ได้ ลักษณะผิวของเซรามิกส์ที่เตรียมได้พบว่าเกรนที่ได้มีลักษณะอัดแน่นคล้ายคลึงกัน และมีขนาด เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิซินเตอร์ แต่ละลดลงเมื่อปริมาณของ ตัวเติม เพิ่มมากขึ้น ความหนาแน่นของเม็ด เซรามิกส์ที่ได้ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่า ร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับค่าทางทฤษฎี โครงสร้างผลึกของชิ้นงาน เซรามิกส์เป็น เตตระโกนอล ค่าเตตระโกนอลลิตี้ มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณของตัวเติมที่เพิ่มขึ้น เลดเซอร์โคเนตไททาเนต ที่เติมออกไซด์ของแลนทานัม นีโอดิเมียม หรือ แกโดลิเนียม แสดงค่า (+,e)(,r) สูง และค่า K(,p) ระดับปานกลาง แต่ Q(,m) มีค่าต่ำ เลดเซอร์โคเนตไททาเนต ที่เติมด้วยสารที่สกัดจากแร่แสดงสมบัติต่าง ๆ คล้ายกับเซรามิกส์ที่เติมออกไซด์ของธาตุ เดี่ยว ๆ เมื่อเติมสารสกัดจากแร่ร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก จะได้ค่า (+,e)(,r) สูงสุด =1860 และเมื่อเติมสารสกัดจากแร่ร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก จะได้ค่า K(,p) สูงสุด =0.43 ค่าที่ได้ แสดงว่าการเติมสารประกอบที่สกัดจากแร่ลงในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์ได้ผลเป็นที่ น่าพอใจ แต่ก็ยังคงต้องการการพัฒนาต่อไป

บรรณานุกรม :
สุภกร บุญยืน . (2543). การศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของ เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภกร บุญยืน . 2543. "การศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของ เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภกร บุญยืน . "การศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของ เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สุภกร บุญยืน . การศึกษาผลของการเติมธาตุแรร์เอิร์ทบางชนิดต่อสมบัติเพียโซอิเล็กตริกของ เลดเซอร์โคเนตไททาเนตเซรามิกส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.