ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์
นักวิจัย : บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, 2522-
คำค้น : การส่งกำลังไฟฟ้า , ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร , ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์ , แนบบุญ หุนเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741754019 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1463
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และการส่งจ่ายพลังงานเหล่านั้นไปยังผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ปัจจุบัน การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หรือการสร้างสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้นการใช้งานระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งสำหรับปัญหาความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาการใช้ตัวเก็บประจุอนุกรม ในการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าของระบบส่ง โดยอาศัยหลักและวิธีการคำนวณค่าความสามารถในการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยวิธีที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงปัญหาซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการต่อตัวเก็บประจุอนุกรมในสายส่ง โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้ศึกษาระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าที่เชื่อมโยงระหว่างภาคกลางไปยังภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าของประเทศไทยต่อไป อีกทั้งหากในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระบบส่งไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเพิ่มสมรรถนะให้กับระบบส่งในบริเวณดังกล่าว จะยิ่งมีความจำเป็นและสำคัญมากขึ้นเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, 2522- . (2546). การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, 2522- . 2546. "การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, 2522- . "การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
บดินทร์ โกศลพิศิษฐ์, 2522- . การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.