ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : เพ็ญแข ลาภยิ่ง
คำค้น : ORAL CARE , UTILIZATION , ACCESSIBILITY , ORAL CARE DEMAND , DEMAND ANALYSIS , RURAL AREA , ORAL HEALTH INSURANCE , PRICE ELASTICITY , INCOME ELASTICITY , PRIMARY SCHOOL ORAL HEALTH PROGRAM , CORE PACKAGE OF ORAL CARE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพรรณนาปัญหาสุขภาพช่องปากและแบบแผนการใช้บริการ สุขภาพช่องปาก และเพื่อวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท พื้นที่ศึกษาถูก เลือกอย่างเจาะจงได้แก่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกครัวเรือนทุกคน รวม 622 คนจาก 150 ครัวเรือนจาก 5 ตำบล โดยเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2543 ด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตและตรวจสุขภาพช่องปากโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างและ แบบตรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์เชิงพรรณนาและถดถอยพหุ ครัวเรือนเป็นโรคฟันผุร้อยละ 85 และปริทันต์อักเสบร้อยละ 95.2 และร้อยละ 91.2 ควรได้รับบริการอย่างน้อยหนึ่งอย่าง โดยกลุ่มเด็กควรได้รับบริการบูรณฟัน (ร้อยละ 61.0) ถอนฟัน (26.0) และรักษาภาวะเหงือกอักเสบ (9.6) ผู้สูงอายุควรได้รับบริการใส่ฟันปลอม มากที่สุด (ร้อยละ 79.2) รักษาโรคปริทันต์ (60.3) ถอนฟัน (54.7) และบูรณฟัน (22.6) สำหรับกลุ่มวัยผู้ใหญ่อื่นๆ ควรได้รับบริการรักษาโรคปริทันต์ บูรณฟัน บริการเกี่ยวกับฟันปลอม และถอนฟัน ตามลำดับ ในปี พ.ศ.2542 สมาชิกครัวเรือนใช้บริการเพียงร้อยละ 24.6 กลุ่มเด็กและข้าราชการ เข้าถึงบริการมากกว่ากลุ่มอื่นๆ สถานบริการหลักคือโรงพยาบาลชุมชนและคลินิกเอกชนในอำเภอ อู่ทอง ระยะทาง ค่าบริการ ดัชนีความมั่งมี การศึกษา และการมีสวัสดิการข้าราชการและประกัน สังคมมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนครั้งของการใช้บริการ (R(2)=0.41 ที่ 95%CI) บริการสุขภาพช่องปากโดยรวมเป็นสินค้าจำเป็น (E(,price)=0.8) ขณะที่บริการถอนฟันเป็น สินค้าด้อย (E(,income)=-0.28) การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสุขภาพ ช่องปากของประชาชนชนบท, ต่อการเข้าถึงบริการและต่อระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพช่องปาก

บรรณานุกรม :
เพ็ญแข ลาภยิ่ง . (2543). การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญแข ลาภยิ่ง . 2543. "การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญแข ลาภยิ่ง . "การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
เพ็ญแข ลาภยิ่ง . การวิเคราะห์อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพช่องปากในเขตชนบท : กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.