ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : อรพินท์ ขาวสว่าง
คำค้น : การปฏิบัติงาน , พัฒนาสตรี , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , PERFORMANCE , WOMEN DEVELOPMENT , SUB-DISTRICT ORGANIZATION COUNCIL MEMBERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา สตรีของสมาชิกสภา อบต. ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม/วัฒนธรรม และด้านการเมืองการ ปกครอง อันได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม/จิตวิทยา และ ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรี ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมจากสมาชิกสภา อบต. ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 540 คน จาก 33 อบต. วิเคราะห์ข้อมูลหาความแตกต่างของการปฏิบัติงาน โดยใช้ t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกสภา อบต. ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานพัฒนาสตรีด้านการเมือง การ ปกครองมากที่สุด ((X)=2.96) รองลงไปคือด้านสังคม/วัฒนธรรม ((X)=2.69) และ ด้านเศรษฐกิจน้อยที่สุด ((X)=2.50) เมื่อวิเคราะห์สถิติ t-test และ ANOVA พบว่า ปัจจัยด้านประชากรตัวแปรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาสตรีได้แก่เพศ (P < .05) และ สถานภาพสมรส (P < .05) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาสตรี ปัจจัย ด้านสังคม/จิตวิทยา ตัวแปรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาสตรีได้แก่การมีตำแหน่งอื่นในชุมชน (P < .05) และทัศนคติต่อสตรี (P < .05) ปัจจัยด้านความรู้พบว่าไม่มีผลต่อการปฏิบัติงาน พัฒนาสตรี ผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ควรสนับสนุนและให้ความรู้ด้านการพัฒนาสตรีแก่ สมาชิกสภา อบต.ให้มากขึ้น เพราะสมาชิกสภา อบต.เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา สตรีก็จะปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสตรีมากขึ้น และสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ การพัฒนาสตรีให้ยอมรับและเห็นด้วยซึ่งจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีเพิ่มขึ้น และมีความชัดเจน

บรรณานุกรม :
อรพินท์ ขาวสว่าง . (2543). การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรพินท์ ขาวสว่าง . 2543. "การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรพินท์ ขาวสว่าง . "การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อรพินท์ ขาวสว่าง . การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.