ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบบีในระยะหลังคลอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบบีในระยะหลังคลอด
นักวิจัย : สุภาภรณ์ เจ็กสกุล
คำค้น : SOCIAL SUPPORT , SELF - CARE BEHAVIORS , HEPATITIS B IRUS CARRIER MOTHERS , การสนับสนุนทางสังคม , พฤติกรรมการดูแลตนเอง , มารดาหลังคลอด , พาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=46040
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี ในระยะหลังคลอด ที่มีพฤติกรรม การดูแลตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยป้องกันการเกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง หรือมะเร็งตับในอนาคตได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สามารถทำนายพฤติกรรม การดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี ในระยะหลังคลอด ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ของครอบครัว กลุ่มตัวอย่างเป็น มารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี ที่มาตรวจหลังคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 120 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการดูแลตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี วิเคราะห์ข้อมูล โดยการคำนวณค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง และการสนับสนุน ทางสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างดี และพบว่าการสนับสนุนทางสังคม สามารถทำนายพฤติกรรม การดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบ บี ได้ร้อยละ 51.60 และพบว่า รายได้ของครอบครัว สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 54.44 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรส่งเสริมมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัส ตับอักเสบ บี ให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง โดยกระตุ้นให้สามีและบุคคลใกล้ชิด ในครอบครัวมีส่วนช่วยสนับสนุนให้มารดาเหล่านี้ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้อง เหมาะสม โดยเฉพาะมารดาที่มีรายได้ของครอบครัวต่ำ

บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ เจ็กสกุล . (2544). การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบบีในระยะหลังคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภาภรณ์ เจ็กสกุล . 2544. "การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบบีในระยะหลังคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภาภรณ์ เจ็กสกุล . "การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบบีในระยะหลังคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สุภาภรณ์ เจ็กสกุล . การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาที่เป็นพาหะของโรคไวรัสตับ อักเสบบีในระยะหลังคลอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.