ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI
นักวิจัย : พิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521-
คำค้น : ดีโซฮอล์ , การเผาไหม้ , เครื่องยนต์ดีเซล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คณิต วัฒนวิเชียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741735413 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1441
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI ชนิด IDI นี้ได้ดำเนินการทดสอบกับเครื่องยนต์ Ford Ranger รุ่น WL81 ขนาด 2.499 ลิตร โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก ทำการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์โดยใช้เชื้อเพลิงดีเซลและดีโซฮอล์ ส่วนที่สองคือ ทำการวัดค่าความดันในห้องเผาไหม้และความดันในท่อจ่ายเชื้อเพลิง และส่วนที่สามคือ นำผลการทดสอบที่ได้จากส่วนแรกและส่วนที่สองมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลของเชื้อเพลิงดีโซฮอล์ในเชิงสมรรถนะและการเผาไหม้โดยดูจากอัตราการปล่อยความร้อน จากผลการทดสอบพบว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีโซฮอล์มีกำลังและแรงบิดสูงสุดต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลเนื่องจากผลของค่าความร้อนที่ต่ำกว่าดีเซล โดยความแตกต่างมากขึ้นที่รอบต่ำ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะสูงกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล ในส่วนที่สองจะเป็นการวัดค่าความดันในห้องเผาไหม้, ความดันเชื้อเพลิงที่ทางเข้าหัวฉีด, และองศาข้อเหวี่ยงเพื่อที่จะไปคำนวณหาอัตราการฉีดเชื้อเพลิง, อัตราการปล่อยความร้อน, การปล่อยความร้อนสุทธิ และเศษส่วนมวลเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ จากการวัดพบว่าความดันในห้องเผาไหม้สูงสุดของดีโซฮอล์จะต่ำกว่าการเผาไหม้ดีเซล และจากผลการวิเคราะห์พบว่าองศาการฉีดเชื้อเพลิงและจุดเริ่มต้นการเผาไหม้ของดีโซฮอล์จะล่าช้ากว่าดีเซลเล็กน้อย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความดันในห้องเผาไหม้สูงสุดต่ำกว่าดีเซล ขณะที่ช่วงล่าช้าในการจุดระเบิดและช่วงการเผาไหม้ของดีโซฮอล์จะมีค่าใกล้เคียงกับดีเซล อัตราการปล่อยความร้อนสูงสุดและการปล่อยความร้อนสุทธิของดีโซฮอล์มีค่าใกล้เคียงกับดีเซลเนื่องจากผลของการฉีดเชื้อเพลิงที่มากกว่า ส่วนที่แรงบิดสูงสุดดีเซลมีค่ามากกว่า เศษส่วนมวลเชื้อเพลิงที่เผาไหม้แล้วของดีโซฮอล์น้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับดีเซล จากผลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าเชื้อเพลิงดีโซฮอล์สามารถใช้ทดแทนดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ CIชนิด IDI ได้ หากมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุที่อยู่ในระบบเชื้อเพลิงบางชนิดให้เหมาะสมกับเอทานอล

บรรณานุกรม :
พิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521- . (2546). การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521- . 2546. "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521- . "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
พิสุทธิ์ ธนบดีภัทร์, 2521- . การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ดีโซฮอล์ต่อการเผาไหม้และสมรรถนะของเครื่องยนต์ CI. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.