ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม
นักวิจัย : นาตยา ปริกัมศีล
คำค้น : SURGICAL SITE INFECTION , RISK FACTORS , NOSOCOMIAL INFECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44585
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาภาคตัดขวางเชิงวิเคราะห์ เพื่อศึกษาอัตราการติดเชื้อใน โรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด และ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ในหอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม ผู้ป่วยที่เข้ารับการศึกษาเป็นไปตามความสมัครใจ จำนวน 268 ราย ทำการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม 2543 ถึง กันยายน 2543 โดยใช้แบบ สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ประวัติการผ่าตัด และ เก็บหนองจากแผลผ่าตัดเพื่อเพาะเชื้อ แบคทีเรีย จากการศึกษาพบอัตราการเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด ร้อยละ 20.52 ผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ (55 ราย) พบเชื้อแบคทีเรียร้อยละ 45.46 เชื้อ ที่พบ ~iEscherichia coli~i ร้อยละ 26,47, ~iPseudomonas aeruginosa~i ร้อยละ 17.65 และ ~iAcinetobacter spp.~i ร้อยละ 11.77 สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัด จากการวิเคราะห์ทีละตัวแปร (ก) อายุน้อยกว่า 1 ปี หรือ มากกว่า 60 ปี (OR=1.91, p=0.043), (ข) เพศชาย (OR=2.20, p=0.024), (ค) หอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย (OR=2.42, p=0.028), (ง) ประวัติการเจ็บป่วยในปัจจุบัน : โรคเบาหวาน (OR=7.92, p=0.001), โรคความดันโลหิตสูง (OR=3.05, p=0.003) วัณโรค (OR=11.88, p=0.001), (จ) การประเมินสภาวะทางร่างกายต่ำกว่าเกณฑ์ (ASA) (OR= 3.47, p<0.001), (ฉ) การสูบบุหรี่ (OR=3.72, p<0.001), (ช) การนอนในโรงพยาบาลก่อนการรับการผ่าตัด มากกว่า 2 วัน (OR=4.90, p<0.001), (ซ) การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า 10 วัน (OR=4.87, p<0.001) (ฌ) การไม่ใช้การดมยาสลบ (OR=4.27, p<0.001) (ฒ) การล้างแผล มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน (OR=4.16, p<0.001) , (ณ) แผลสกปรก (OR=4.66, p<0.001), แผลปนเปื้อน (OR=3.18, p=0.007), (ด) rink score มีค่ามากกว่า 0 (OR=3.90, p<0.001), (ต) การไม่ห้ามเลือด (OR=3.86, p=0.005), (ถ) การไม่โกนขนก่อนการผ่าตัด (OR=2.03, p=0.044), (ท) การใช้ท่อระบายหนองหลังการผ่าตัด (OR=1.99, p=0.040), และ (บ) การใช้ยา ฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้องก่อนการผ่าตัด (OR=3.62, p<0.001) เมื่อนำปัจจัยเสี่ยงมาวิเคราะห์ ถดถอยเชิงซ้อนเพื่อควบคุมตัวแปรกวน พบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ (ก) การล้างแผลมากกว่า 1 ครั้งต่อวัน (OR=30.32, p<000.1) (ข) ประวัติการเจ็บป่วยเดิม เป็นความดันโลหิตสูง (OR=24.43, p=0.005), (ค) การสูบบุหรี่ (OR=15.48, p=0.001) (ง) การไม่ใช้วิธีการดมยาสลบในการผ่าตัด (OR=4.38, p=0.032) ข้อเสนอแนะในการลดปัจจัยเสี่ยงโดยการให้ความรู้และควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

บรรณานุกรม :
นาตยา ปริกัมศีล . (2543). การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นาตยา ปริกัมศีล . 2543. "การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นาตยา ปริกัมศีล . "การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
นาตยา ปริกัมศีล . การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลผ่าตัดของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลโพธาราม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.