ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์
นักวิจัย : มุกดา สำนวนกลาง
คำค้น : MENS ROLES , REPRODUCTIVE PROCESS SEXUALITY , PREGNANT SUPPORTIVE , CHILDBIRTH INVOLVED , FACTOR AFFECTING MENS ROLES
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้ชายในกระบวนการ เจริญพันธุ์ และปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทผู้ชาย โดยมุ่งศึกษาบทบาทผู้ชายในเรื่องเพศ และ การเจริญพันธุ์ หมายถึงการดูแลช่วยเหลือของสามีที่มีต่อภรรยา ตั้งแต่ใช้ชีวิตร่วมกัน ในเรื่องเพศ การดูแลช่วยเหลือภรรยาเมื่อตั้งครรภ์ และเมื่อภรรยาคลอดบุตร กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ชายที่ภรรยาคลอดบุตรคนแรกและยังพักฟื้นอยู่ใน โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 360 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ลึกผู้ชาย จำนวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ บรรยาย บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์ จำแนกเป็นบทบาทผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องเพศ ระยะ ภรรยาตั้งครรภ์ และเมื่อภรรยาคลอดบุตร และวิเคราะห์ปัจจัยที่จำแนกบทบาทผู้ชายที่มี บทบาทแบ่งปันและไม่มีบทบาทแบ่งปันด้วยสถิติจำแนกประเภท และใช้การวิเคราะห์เชิงบรรยาย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ลึก มีผลการศึกษาดังนี้ 1. ผู้ชายมีบทบาทแบบไม่แบ่งปันในกระบวนการเจริญพันธุ์ รวมทั้งในเรื่องเพศ แต่มี บทบาทแบบแบ่งปันในเรื่องการเจริญพันธุ์ (ระยะภรรยาตั้งครรภ์และคลอดบุตร) มุมมองของสามี และภรรยาในเรื่องบทบาทของผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติในเรื่องเพศ แต่ไม่แตกต่างกันในเรื่องการเจริญพันธุ์ที่มองกันว่าเป็นเรื่อง ของผู้หญิง 2. ปัจจัยที่จำแนกบทบาทผู้ชายตลอดกระบวนการเจริญพันธุ์ คือความคิดเห็นของผู้ชาย ที่มีต่อบรรทัดฐานบทบาทเพศ และการแบ่งงานในครอบครัวระหว่างสามีและภรรยา และ ปัจจัยที่จำแนกบทบาทย่อยในกระบวนการเจริญพันธุ์ทั้ง 3 บทบาท คือ2.1 ปัจจัยที่จำแนกบทบาทผู้ชายในเรื่องเกี่ยวกับเพศ คือ ความคิดเห็นของผู้ชาย ที่มีต่อบรรทัดฐานบทบาทเพศ การแบ่งงานในครอบครัวระหว่างสามีและภรรยา การศึกษาที่สูง กว่าของสามี2.2 ปัจจัยที่จำแนกบทบาทผู้ชายในระยะภรรยาตั้งครรภ์ คือ ความรักแบบสมวัย ที่สามีมีต่อภรรยาก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน และบุคลิกภาพแบบผสมผสานทั้งผู้หญิงและ ผู้ชายของสามี2.3 ปัจจัยที่จำแนกบทบาทผู้ชายในระยะภรรยาคลอดบุตร คือ ความรักแบบสมวัย ที่สามีมีต่อภรรยาก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าหากผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมอย่างตลอดกระบวนการเจริญพันธุ์ แล้วก็จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ชายดูแลและเลี้ยงบุตรต่อไปมากขึ้น และให้ข้อเสนอแนะกับผู้ กำหนดนโยบาย นักการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขโดยการรื้อสร้างกระบวนการขัดเกลาสังคมที่ จะทำให้ผู้ชายมีบทบาทแบ่งปันมากขึ้นตลอดกระบวนการเจริญพันธุ์

บรรณานุกรม :
มุกดา สำนวนกลาง . (2543). บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มุกดา สำนวนกลาง . 2543. "บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มุกดา สำนวนกลาง . "บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
มุกดา สำนวนกลาง . บทบาทผู้ชายในกระบวนการเจริญพันธุ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.