ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา
นักวิจัย : ลัพณา กิจรุ่งโรจน์
คำค้น : ROLE ADAPTATION , SIDE EFFECTS , SELF-ESTEEM , SOCIAL SUPPORT , CERVICAL CANCER , RADIATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่และ อำนาจการร่วมทำนายของความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรง สนับสนุนทางสังคมและการศึกษาที่มีต่อการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ที่ได้รับรังสีรักษา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 86 รายเป็นผู้ป่วยที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ณ หน่วยรังสีรักษาของโรงพยาบาล 6 แห่งในกรุงเทพ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2543 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์กำหนด คือ (1) มีสภาพสมรสคู่และยังคงอาศัยอยู่กับสามี (2) กำลังได้รับรังสีรักษาอย่างน้อย 3,000 cGy และอย่างน้อย 3 สัปดาห์ (3) ไม่เคยมี ประวัติการได้รับรังสีรักษาหรือเคมีบำบัดมาก่อน (4) สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ (5) ยินดีเข้าร่วมในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและด้านสุขภาพ แบบสอบถามความรุนแรงของอาการข้างเคียง แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ของบุคคลและแบบสอบถามการ ปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ ข้อมูลถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายและการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปาดมดลูกที่ได้รับรังสีรักษามีการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ ในระดับค่อนข้างดีจากการที่มีค่าคะแนนมากกว่า 2 ใน 3 ของคะแนนเฉลี่ยรวมของแบบสอบถาม การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความรุนแรงของอาการข้างเคียงสามารถร่วมทำนายความแปรปรวนของการปรับตัวด้านบทบาท หน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาได้ถึงร้อยละ 54.8 อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติ ส่วนการศึกษาไม่สามารถทำนายการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของกลุ่มประชากรดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพยาบาลในการคำนึงถึงการจัดการเรื่องความรุนแรงของ อาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและแหล่งสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญใน การส่งเสริมการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา

บรรณานุกรม :
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . (2543). ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . 2543. "ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . "ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ . ความรุนแรงของอาการข้างเคียง ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.