ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่
นักวิจัย : อัญชลี จินดาฤกษ์, 2522-
คำค้น : ผลิตภาพแรงงาน , การวัดผลงาน , การศึกษาเวลา , การกำหนดงานการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิตรา รู้กิจการพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721749 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1430
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาการเพิ่มผลิตภาพทางด้านแรงงานในโรงงานเบเกอรี่ โดยประยุกต์วิชาด้านวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานของโรงงานผลิตเบเกอรี่ จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า เกิดปัญหาผลิตภาพแรงงานในการทำงานของหน่วยต่างๆ ต่ำ โดยมีสาเหตุมาจาก ความไม่สมดุลของความสามารถในการผลิตแต่ละขั้นตอนและการจัดการ โดยการดำเนินการวิจัยเริ่มต้นจาก การศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาผลิตภาพแรงงาน การสร้างเวลามาตรฐาน การจัดทำสมดุลสายการผลิต การจัดกำลังคนที่มีอยู่ให้เข้ากับงาน และการปรับแผนการผลิตเพื่อนำไปใช้งานตามกลุ่มปริมาณการผลิต ผลจากการแก้ไขปรับปรุงพบว่า สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยรวม 20.38% โดยผลิตภาพแรงงานของหน่วยขนมปังเพิ่มขึ้น 17.57% ผลิตภาพของหน่วยเตาอุโมงค์เพิ่มขึ้น 33.15% ผลิตภาพการผลิตขนมไหว้พระจันทร์เล็กเพิ่มขึ้น 17.85% ผลิตภาพแรงงานของหน่วยตีเค้กกะ 20:00 น. เพิ่มขึ้น 25.48% ผลิตภาพแรงงานของหน่วยตีเค้กกะ 5:00 น. เพิ่มขึ้น 15.39% และผลิตภาพแรงงานของหน่วยขนมอบเพิ่มขึ้น 27.45%

บรรณานุกรม :
อัญชลี จินดาฤกษ์, 2522- . (2545). การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชลี จินดาฤกษ์, 2522- . 2545. "การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัญชลี จินดาฤกษ์, 2522- . "การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อัญชลี จินดาฤกษ์, 2522- . การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในโรงงานเบเกอรี่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.