ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์
นักวิจัย : จักรพันธ์ จิรวิทูร, 2520-
คำค้น : รถยนต์--หม้อน้ำ--การทดสอบ , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พงษ์ธร จรัญญากรณ์ , มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741724993 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1421
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประเมินสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์ ได้แก่ อัตราการถ่ายเทความร้อน และความดันตกคร่อมด้านอากาศที่ไหลผ่านหม้อน้ำ ผลการคำนวณที่ได้จากโปรแกรมสามารถช่วยในการออกแบบและพัฒนาหม้อน้ำรถยนต์ ผลการคำนวณจากโปรแกรมถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลการทดลองในอุโมงค์ลม และผลการคำนวณจากโปรแกรมเชิงพาณิชย์ จากการเปรียบเทียบพบว่า ในด้านการถ่ายเทความร้อนนั้น โปรแกรมจากงานวิจัยนี้ให้ผลการคำนวณที่ดีกว่าผลจากโปรแกรมเชิงพาณิชย์เล็กน้อย โดยมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากผลการทดลอง 5.87 % ส่วนในด้านความดันตกคร่อมด้านอากาศนั้น มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากผลการทดลอง 16.63 % และมีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยจากโปรแกรมเชิงพาณิชย์ 6.73 % ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากงานวิจัยนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการออกแบบหม้อน้ำรถยนต์ในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาเพื่อใช้ในการออกแบบหม้อน้ำรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงยิ่งขึ้นได้

บรรณานุกรม :
จักรพันธ์ จิรวิทูร, 2520- . (2545). การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักรพันธ์ จิรวิทูร, 2520- . 2545. "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักรพันธ์ จิรวิทูร, 2520- . "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
จักรพันธ์ จิรวิทูร, 2520- . การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคำนวณสมรรถนะของหม้อน้ำรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.