ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว
นักวิจัย : พัชรา ภูผา, 2518-
คำค้น : น้ำมันแร่ขาว , ไฮโดรไลซิส , อะลูมิเนียมอัลคอกไซด์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทย์ สุนทรนันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717369 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาหารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค NMR FTIR AAS SEM เครื่องมือวิเคราะห์ขนาดอนุภาค และเครื่องมือวิเคราะห์สารอินทรีย์ โดยมีหัวข้อการวิเคราะห์คือ ปริมาณอะลูมิเนียมที่ลดลง ขนาดของอนุภาคและโครงสร้างผลึก ปริมาณน้ำมันที่ได้หลังการไฮโดรไลซิส และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบในเฟสน้ำมันหลังการไฮโดรไลซิส ตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ อัตราส่วนโดยน้ำหนักของน้ำต่ออะลูมิเนียม อุณหภูมิ รอบของการปั่นกวน และเวลา จากการทดลองพบว่าไม่มีปัจจัยใดเลยที่ส่งผลต่อการลดลงของปริมาณอะลูมิเนียมในน้ำมันแร่ขาว เนื่องจากสารประกอบอะลูมิเนียมที่เกิดขึ้นหลังการไฮโดรไลซิสสามารถเกิดการรวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ตกตะกอนและแยกเฟสออกจากน้ำมันที่ให้การย้อนกลับของปฏิกิริยาต่ำมาก ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองในส่วนของการศึกษาการเปลี่ยนองค์ประกอบในเฟสน้ำมันหลังการไฮโดรไลซิส สำหรับขนาดของอนุภาคและโครงสร้างผลึกหลังการไฮโดรไลซิส และ ปริมาณน้ำมันที่ได้หลังการไฮโดรไลซิสจะขึ้นกับอุณหภูมิ การปั่นกวน และสัดส่วนน้ำต่ออะลูมิเนียมเป็นสำคัญ โดยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ที่อุณหภูมิต่ำ รอบการปั่นกวนสูง เวลาในการทำปฏิกิริยามาก และมีปริมาณน้ำมาก จะมีแนวโน้มการเกิดผลิตภัณฑ์ในรูปของอะลูมิเนียมไตรไฮดรอกไซด์ ซึ่งมีโครงสร้างผลึกขนาดเล็กที่เชื่อมโยงด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์และสามารถกระจายตัวในเฟสน้ำมันได้ง่าย ทำให้ประสิทธิภาพการแยกน้ำมันต่ำลงในขณะที่สภาวะอุณหภูมิสูง รอบการปั่นกวนต่ำ เวลาในการทำปฏิกิริยาน้อย และปริมาณน้ำน้อย จะมีแนวโน้มการเกิดผลิตภัณฑ์ที่รวมตัวเป็นอนุภาคขนาดใหญ่และแข็งแรงที่เกิดจากการเชื่อมโยงด้วยพันธะโควาเลนต์ สามารถแยกออกจากเฟสน้ำมันได้ง่ายกว่า

บรรณานุกรม :
พัชรา ภูผา, 2518- . (2545). รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา ภูผา, 2518- . 2545. "รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พัชรา ภูผา, 2518- . "รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
พัชรา ภูผา, 2518- . รูปแบบของผลิตภัณฑ์จากการไฮโดรไลซิสสารประกอบอะลูมิเนียมอัลคอกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างไตรเอทิลอะลูมินัมกับเอทิลไดเอทานอลเอมีนในน้ำมันแร่ขาว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.