ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8
นักวิจัย : บุญน้อย ถิ่นขนอน
คำค้น : พนักงานสอบสวน , การสอบสวน , POLICE INVESTIGATORS , INVESTIGATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44318
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ พนักงานสอบสวนในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 จำนวน 135 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้ 1. ลักษณะทั่วไปของพนักงานสอบสวน พบว่า มีอายุไม่เกิน 30 ปี มีอายุราชการ อยู่ในช่วงระหว่าง 6-10 ปี ชั้นยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจเอก ตำแหน่งรองสารวัตร อัตราเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ไม่มีรายได้พิเศษ สมรสแล้ว และเคยเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการสอบสวน 2. พนักงานสอบสวนที่มีปัจจัยภูมิหลังต่างกันในด้านอายุ อายุราชการ ระยะเวลาที่ ปฏิบัติงานด้านการสอบสวน ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน รายได้พิเศษ สวัสดิการที่พัก อาศัย การฝึกอบรมด้านการสอบสวน มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวนต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 3. ปัจจัยภายในหน่วยงานของพนักงานสอบสวนในด้านกำลังพล งบประมาณ ปริมาณงาน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติ และปัจจัยภายนอกหน่วยงานของพนักงานสอบสวน ด้านความร่วมมือจากประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อิทธิพลของฝ่ายผู้ต้องหา และอำนาจหรืออิทธิพล ของนักการเมือง มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
บุญน้อย ถิ่นขนอน . (2543). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญน้อย ถิ่นขนอน . 2543. "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุญน้อย ถิ่นขนอน . "ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
บุญน้อย ถิ่นขนอน . ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.