ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช
นักวิจัย : อรุณี พึ่งแพง
คำค้น : การฝากครรภ์ , หญิงตั้งครรภ์ , ANTENATAL CARE , PREGNANT WOMEN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประชากรกลุ่มมารดาและทารกเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคภัยสูง โดยเฉพาะมารดา ในระยะตั้งครรภ์และคลอดบุตร ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ จะเป็นแนวทางในการให้คำแนะนำและส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เห็น ความสำคัญของการมาฝากครรภ์ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่าง เป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลศิริราช จำนวน 460 คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบ สอบถาม ตั้งแต่ 8 เมษายน 2542 - 8 พฤษภาคม 2542 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา Chi-square test และสถิติวิเคราะห์จำแนกประเภท ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมาฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ ร้อยละ 57.6 ฝากครรภ์ไม่ครบ ตามเกณฑ์มีถึงร้อยละ 42.4 มีอายุเฉลี่ย 25.28 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.3 อาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 45.9 ไม่มีจำนวนบุตรที่มีชีวิตในขณะตั้งครรภ์ ร้อยละ 50.7 รายได้ ของครอบครัวเฉลี่ย 7,042.61 บาท มีถิ่นฐานอยู่กับที่ ร้อยละ 84.3 มีความรู้เกี่ยวกับการ ตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ระดับสูง ร้อยละ 64.8 ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ ระดับดี ร้อยละ 78.9 ความสะดวกในการมาฝากครรภ์มาก ร้อยละ 67.4 แรงสนับสนุนทางสังคม จากสามีและญาติระดับดี ร้อยละ 79.8 ความพึงพอใจต่อระบบบริการและผู้ให้บริการระดับดี ร้อยละ 79.8 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติ Chi-square พบว่าอาชีพของสตรี อาชีพของ สามี รายได้ของครอบครัว จำนวนบุตรที่มีชีวิต ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ การมีถิ่นฐานอยู่กับที่ ความสะดวกในการมาฝากครรภ์ และแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบ ตามเกณฑ์ และเมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์จำแนกประเภท พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ ได้แก่ ความสะดวกในการมาฝากครรภ์ การมีถิ่นฐานอยู่กับที่ จำนวนบุตรที่มีชีวิต ทัศนคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ อายุของสตรี และแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและ ญาติ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ อาจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์ แะส่งเสริมการมาฝากครรภ์ที่ถูกต้องและเหมาะสม

บรรณานุกรม :
อรุณี พึ่งแพง . (2543). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรุณี พึ่งแพง . 2543. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรุณี พึ่งแพง . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อรุณี พึ่งแพง . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมาฝากครรภ์ครบหรือไม่ครบตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาคลอดบุตร ในโรงพยาบาลศิริราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.