ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่มโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่มโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น
นักวิจัย : เอกลักษณ์ เปี่ยมบริบูรณ์, 2522-
คำค้น : การควบคุมอัตโนมัติ , การออกแบบระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ วงศ์สายสุวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741718748 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิทยานิพนธ์นี้เสนอวิธีการออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่ม โดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น จุดประสงค์เพื่อออกแบบตัวควบคุมที่ทำให้ระบบวงปิด ที่มีอัตราสุ่มของสัญญาณของตัวควบคุมที่ไม่เท่ากัน ให้มีค่านอร์ม H2 น้อยที่สุด การออกแบบตัวควบคุมใช้เทคนิคการลิฟต์เวลาเต็มหน่วย เพื่อให้ได้ระบบเวลาเต็มหน่วยไม่แปรผันตามเวลา ที่สอดคล้องกับพลานต์หลายอัตราสุ่ม จากนั้นเราแปลงปัญหาการควบคุมเหมาะสมที่สุดให้อยู่ในรูปอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น เพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการหาโปรแกรมเชิงคอนเวกซ์ ด้วยวิธีนี้เราสามารถกำหนดโครงสร้างของส่วนป้อนผ่านของตัวควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นเหตุเป็นผลได้ นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ได้เสนอระบบเซอร์โวขับเคลื่อนฮาร์ดดิสก์เป็นกรณีศึกษา เพื่อออกแบบตัวควบคุมหลายอัตราสุ่ม และเปรียบเทียบผลการควบคุมกับผลการควบคุมของตัวควบคุมอัตราสุ่มเดียว

บรรณานุกรม :
เอกลักษณ์ เปี่ยมบริบูรณ์, 2522- . (2545). การออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่มโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกลักษณ์ เปี่ยมบริบูรณ์, 2522- . 2545. "การออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่มโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เอกลักษณ์ เปี่ยมบริบูรณ์, 2522- . "การออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่มโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
เอกลักษณ์ เปี่ยมบริบูรณ์, 2522- . การออกแบบตัวควบคุมเหมาะสมที่สุด H2 สำหรับระบบหลายอัตราสุ่มโดยวิธีอสมการเมทริกซ์เชิงเส้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.