ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบบริหารการเงินสำหรับการปฏิบัติการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบบริหารการเงินสำหรับการปฏิบัติการ
นักวิจัย : อัณศยา ตันติวิริยะกุล
คำค้น : TREASURY MANAGEMENT COMPUTERIZED SYSTEM , FOREIGN EXCHANGE , MONEY MARKET , BOND , RDBMS , IS DEVELOPMENT , WEB-DATABASE , INTERNET , MIS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=44279
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันการเงินมีความสำคัญในการทำหน้าที่ให้กับระบบการเงินของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็น เครื่องมือในการดำเนินนโยบายทางการเงินของรัฐบาล ด้วยสาเหตุที่เศรษฐกิจของประเทศสะสม เป็นฟองสบู่ต่อเนื่องกันหลายปี และจากการที่ประเทศไทยได้ประกาศลดค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงิน สาเหตุสำคัญหนึ่งคือการขาดข้อมูลในเรื่อง สภาพคล่องและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ที่สามารถรับรู้ได้ทันที จากการศึกษาในงานวิจัยนี้พบว่า ระบบบริหารการเงินเป็นระบบที่สำคัญซึ่งนำเสนอข้อมูล ถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจในด้านการเงินของธนาคาร ในงานวิจัยนี้ได้เสนอระบบ บริหารการเงินสำหรับปฏิบัติการ โดยเป็นการวิเคราะห์หาการทำงานของระบบ และข้อมูลที่ใช้ใน การดำเนินงาน ระบบได้ถูกออกแบบเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลดความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลก เปลี่ยน ลดส่วนงานที่มีความซ้ำซ้อน และลดข้อมูลที่ขาดความต่อเนื่อง การทำงานของระบบครอบ คลุมงานในส่วนของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การบริหารสภาพคล่องโดยใช้ตลาดเงิน และ การซื้อขายพันธบัตร ซึ่งสามารถรับรู้ความเสี่ยงจากคู่ค้า ความเสี่ยงจากผู้ค้า ฐานะเงินตราต่าง ประเทศ ยอดเงินคงเหลือของบัญชีที่เปิดไว้ธนาคารต่าง ๆ รายได้ การประเมินราคาพันธบัตร และ กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ทันที นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายของระบบโดยการนำเอา เทคโนโลยีของ Internet ซึ่งมีประโยชน์มากต่อระดับปฏิบัติการทั้งองค์กร และง่ายต่อการใช้งาน สำหรับผู้บริหารในการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญผ่าน Web-database ได้อีกด้วย งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโปรแกรมต้นแบบและได้จำลองข้อมูลจากงานที่ดำเนินการจริง หลังจาก ทำการทดสอบฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของระบบ ได้ผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นว่าระบบสามารถรอง รับการทำงานในส่วนของงานบริหารการเงินในระดับปฏิบัติการ และสามารถจัดหาข้อมูลการบริหาร ในส่วนของการบริหารสภาพคล่องและความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บรรณานุกรม :
อัณศยา ตันติวิริยะกุล . (2543). ระบบบริหารการเงินสำหรับการปฏิบัติการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัณศยา ตันติวิริยะกุล . 2543. "ระบบบริหารการเงินสำหรับการปฏิบัติการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อัณศยา ตันติวิริยะกุล . "ระบบบริหารการเงินสำหรับการปฏิบัติการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อัณศยา ตันติวิริยะกุล . ระบบบริหารการเงินสำหรับการปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.